Gefunden 1274 Ergebnisse für: hmwn

  • kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi (Apocalipse 19, 5)

  • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn (Apocalipse 22, 21)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina