Fondare 1274 Risultati per: hmwn

  • kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi (Apocalipse 19, 5)

  • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn (Apocalipse 22, 21)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina