1. Dakle, preporuèujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude,

2. za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti.

3. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,

4. koji hoæe da se svi ljudi spase i doðu do spoznanja istine.

5. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik izmeðu Boga i ljudi, èovjek - Krist Isus,

6. koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedoèanstvo,

7. za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - uèiteljem naroda u vjeri i istini.

8. Hoæu dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižuæi èiste ruke bez srdžbe i raspre;

9. isto tako žene - u doliènu držanju: neka se rese stidljivošæu i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom,

10. nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost.

11. Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošæu.

12. Pouèavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru.

13. Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva;

14. i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, uèinila prekršaj.

15. A spasit æe se raðanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posveæivanju, s razborom.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina