1. parakalw oun prwton pantwn poieisqai dehseiV proseucaV enteuxeiV eucaristiaV uper pantwn anqrwpwn

2. uper basilewn kai pantwn twn en uperoch ontwn ina hremon kai hsucion bion diagwmen en pash eusebeia kai semnothti

3. touto gar kalon kai apodekton enwpion tou swthroV hmwn qeou

4. oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein

5. eiV gar qeoV eiV kai mesithV qeou kai anqrwpwn anqrwpoV cristoV ihsouV

6. o douV eauton antilutron uper pantwn to marturion kairoiV idioiV

7. eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV alhqeian legw en cristw ou yeudomai didaskaloV eqnwn en pistei kai alhqeia

8. boulomai oun proseucesqai touV andraV en panti topw epairontaV osiouV ceiraV cwriV orghV kai dialogismou

9. wsautwV kai taV gunaikaV en katastolh kosmiw meta aidouV kai swfrosunhV kosmein eautaV mh en plegmasin h crusw h margaritaiV h imatismw polutelei

10. all o prepei gunaixin epaggellomenaiV qeosebeian di ergwn agaqwn

11. gunh en hsucia manqanetw en pash upotagh

12. gunaiki de didaskein ouk epitrepw oude auqentein androV all einai en hsucia

13. adam gar prwtoV eplasqh eita eua

14. kai adam ouk hpathqh h de gunh apathqeisa en parabasei gegonen

15. swqhsetai de dia thV teknogoniaV ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhV

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina