1. U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Uèenici su njegovi ogladnjeli te poèeli trgati klasje i jesti.

2. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, uèenici tvoji èine što nije dopušteno èiniti subotom."

3. On im reèe: "Niste li èitali što uèini David kad ogladnje on i njegovi pratioci?

4. Kako uðe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo sveæenicima?

5. Ili zar niste èitali u Zakonu da subotom sveæenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su?

6. A velim vam: veæe od Hrama jest ovdje!

7. I kad biste razumjeli što ono znaèi: Milosrðe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive.

8. Ta Sin Èovjeèji gospodar je subote!"

9. Otišavši odande, doðe u njihovu sinagogu,

10. kad gle èovjeka s usahlom rukom. A oni upitaše Isusa da bi ga mogli optužiti: "Je li dopušteno subotom lijeèiti?"

11. On im reèe: "Tko to od vas jedinu ovcu koju ima ne bi subotom prihvatio i izvadio kad bi mu upala u jamu?

12. A koliko je èovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom èiniti dobro!"

13. Tada reèe èovjeku: "Ispruži ruku!" On je ispruži, i - ruka mu zdrava kao i druga!

14. A farizeji iziðoše i održaše vijeæanje protiv njega, kako da ga pogube.

15. Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi

16. i poprijeti im da ga ne prokazuju -

17. da se ispuni što je reèeno po Izaiji proroku:

18. Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit æu Duha svoga na njega: naviještat æe pravo narodima;

19. preti se neæe, neæe buèiti, glas mu se neæe èuti po trgovima;

20. trske stuèene prelomiti neæe, stijenja što tek tinja neæe ugasiti - sve dok do pobjede ne izvede pravo.

21. Ime njegovo nada je narodima!

22. Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda.

23. I sve ono mnoštvo zapanjeno govoraše: "Da ovo nije Sin Davidov?"

24. A farizeji èuvši to rekoše: "Ne može ovaj izgoniti ðavle osim po Beelzebulu, poglavici ðavolskom."

25. A on, znajuæi njihove misli, reèe im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet æe i svaki grad ili kuæa u sebi razdijeljena neæe opstati.

26. Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako æe dakle opstati kraljevstvo njegovo?

27. I ako ja po Beelzebulu izgonim ðavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato æe vam oni biti suci.

28. Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim ðavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje."

29. "Ili kako bi tko mogao uæi u kuæu jakoga i oplijeniti mu pokuæstvo ako prije ne sveže jakoga? Tada æe mu kuæu oplijeniti."

30. "Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa."

31. "Zato kažem vam: svaki æe se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neæe se oprostiti.

32. I rekne li tko rijeè protiv Sina Èovjeèjega, oprostit æe mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neæe mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u buduæem."

33. "Ili uzmite: dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje.

34. Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore!

35. Dobar èovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao èovjek iz riznice zle vadi zlo.

36. A kažem vam: za svaku bezrazložnu rijeè koju ljudi reknu dat æe raèun na Dan sudnji.

37. Doista, tvoje æe te rijeèi opravdati i tvoje æe te rijeèi osuditi."

38. Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "Uèitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak."

39. A on im odgovori: "Naraštaj opak i preljubnièki znak traži, ali mu se znak neæe dati doli znak Jone proroka.

40. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noæi, tako æe i Sin Èovjeèji biti u srcu zemlje tri dana i tri noæi.

41. Ninivljani æe ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone!

42. Kraljica æe Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla èuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!"

43. "A kad neèisti duh iziðe iz èovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeæi spokoja, ali ne nalazi!

44. Tada rekne: 'Vratit æu se u kuæu odakle iziðoh.' I došavši, naðe je praznu, pometenu i ureðenu.

45. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uðu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim èovjekom gore nego na poèetku. Tako æe biti i s ovim opakim naraštajem."

46. Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braæe njegove. Stajahu vani tražeæi da s njime govore.

47. Reèe mu netko: "Evo majke tvoje i braæe tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore."

48. Tomu koji mu to javi on odgovori: "Tko je majka moja, tko li braæa moja?"

49. I pruži ruku prema uèenicima: "Evo, reèe, majke moje i braæe moje!

50. Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka."

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina