1. Abban az idõben Jézusnak egy szombati napon vetések között vezetett az útja. Tanítványai megéheztek, ezért tépdesni kezdték a kalászt és eszegették.

2. Ezt látva a farizeusok szóvá tették: "Nézd, a tanítványaid olyat tesznek, amilyet szombaton nem szabad tenni!"

3. Erre így felelt: "Nem olvastátok, mit tett Dávid is, amikor társaival megéhezett?

4. Bement az Isten házába és megette a szent kenyereket, amelyeket sem neki, sem társainak nem volt szabad megennie, csak a papoknak.

5. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban megszegik a szombati tilalmat, mégsem követnek el vele bûnt?

6. Mondom nektek: itt nagyobb dologról van szó, mint a templom.

7. Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat.

8. Az Emberfia ura a szombatnak is!"

9. Innét továbbment, és betért a zsinagógájukba.

10. Éppen ott volt egy béna kezû ember. Hogy vádaskodhassanak ellene, megkérdezték: "Szabad-e szombaton gyógyítani?"

11. Így felelt: "Ha valakinek közületek csak egy juha van, s az szombaton gödörbe esik, vajon nem markolja meg és nem húzza ki?

12. Mennyivel többet ér az ember, mint a juh! Szabad tehát szombaton jót tenni."

13. Ezzel az emberhez fordult: "Nyújtsd ki a kezed!" Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik.

14. Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét.

15. Amikor Jézus ezt megtudta, elment onnét. Sokan utána mentek, s õ mindnyájukat meggyógyította,

16. de szigorúan megtiltotta, hogy terjesszék a hírét.

17. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése, aki ezt mondja:

18. "Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek.

19. Nem vitatkozik s nem kiabál, szavát sem hallják a tereken.

20. A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg gyõzelemre nem viszi az igazságot.

21. Az õ nevében bíznak a pogány népek."

22. Ekkor egy ördögtõl megszállt, vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott.

23. A nép ámulva kérdezgette: "Csak nem õ a Dávid fia?"

24. Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak: "Belzebulnak, a gonosz lelkek fejedelmének nevében ûzi ki a gonosz lelkeket."

25. Jézus belelátott gondolataikba és így szólt hozzájuk: "Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul.

26. Ha a sátánt sátán ûzi ki, meghasonlik magával. Hogyan állhat fenn akkor az országa?

27. Ha én Belzebul segítségével ûzöm ki a gonosz lelkeket, a fiaitok kinek a segítségével ûzik ki? Így õk lesznek bíráitok.

28. De ha én Isten Lelkével ûzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa.

29. Hogy törhet be valaki az erõs ember házába, s hogy rabolhatja el vagyonát, hacsak elõbb meg nem kötözi? Akkor kifoszthatja házát.

30. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyûjt velem, az szétszór.

31. Ezért mondom nektek: minden bûnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a Lélek káromlása nem nyer bocsánatot.

32. Ha valaki az Emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, de ha a Lélek ellen beszél, nem nyer bocsánatot sem ezen, sem a másvilágon.

33. Vagy jelentsétek ki, hogy a fa jó, s a gyümölcse is éppúgy jó, vagy nyilvánítsátok rossznak, hisz gyümölcsérõl lehet a fát felismerni.

34. Viperák fajzata! Hogy beszélhetnétek jót, mikor gonoszak vagytok? A száj ugyanis a szív bõségébõl szól.

35. A jó ember jó kincsébõl jót hoz elõ, a rossz ember rossz kincsébõl rosszat hoz elõ.

36. Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon.

37. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet."

38. Ekkor néhány írástudó és farizeus így szólt hozzá: "Mester, jelt szeretnénk tõled látni."

39. "A gonosz és házasságtörõ nemzedék jelet kíván - válaszolta -, de nem kap mást, csak Jónás próféta jelét.

40. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld szívében.

41. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert õk bûnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van, mint Jónás.

42. Dél királynõje feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert õ eljött a föld végsõ határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon.

43. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberbõl, sivár helyeken bolyong, nyugtot keres, de nem talál.

44. Azt mondja hát: Visszatérek elhagyott házamba. Amikor odaér, üresen, kisöpörve, feldíszítve találja.

45. Erre nyomban elsiet, s hoz magával hét más lelket, magánál is gonoszabbat. Bemennek és ott laknak. Ennek az embernek a sorsa most rosszabb, mint elõbb volt. Hasonló sors vár erre a gonosz nemzedékre is."

46. Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, s beszélni akartak vele.

47. Valaki szólt neki: "Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled."

48. De õ megkérdezte azt, aki szólt neki: "Ki az anyám s kik a rokonaim?"

49. Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: "Ezek az anyám és testvéreim!

50. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nõvérem és anyám."Livros sugeridos


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.