1. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i doðe u judejski kraj s onu stranu Jordana.

2. Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izlijeèi.

3. Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?"

4. On odgovori: "Zar niste èitali: Stvoritelj od poèetka muško i žensko stvori ih

5. i reèe: Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit æe jedno tijelo?

6. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, èovjek neka ne rastavlja."

7. Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?"

8. Odgovori im: "Zbog tvrdoæe srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od poèetka ne bijaše tako.

9. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, èini preljub."

10. Kažu mu uèenici: "Ako je tako izmeðu muža i žene, bolje je ne ženiti se."

11. A on im reèe: "Ne shvaæaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.

12. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati."

13. Tada mu doniješe djeèicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A uèenici im branili.

14. Nato æe im Isus: "Pustite djeèicu i ne prijeèite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!"

15. I položi ruke na njih pa krene odande.

16. I gle, pristupi mu netko i reèe: "Uèitelju, koje mi je dobro èiniti da imam život vjeèni?"

17. A on mu reèe: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoæeš u život uæi, èuvaj zapovijedi."

18. Upita ga: "Koje?" A Isus reèe: Ne ubij! Ne èini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno!

19. Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"

20. Kaže mu mladiæ: "Sve sam to èuvao. Što mi još nedostaje?"

21. Reèe mu Isus: "Hoæeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa æeš imati blago na nebu. A onda doði i idi za mnom."

22. Na tu rijeè ode mladiæ žalostan jer imaše velik imetak.

23. A Isus reèe svojim uèenicima: "Zaista, kažem vas, teško æe bogataš u kraljevstvo nebesko.

24. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."

25. Èuvši to, uèenici se silno snebivahu govoreæi: "Tko se onda može spasiti?"

26. A Isus upre u njih pogled pa im reèe: "Ljudima je to nemoguæe, ali Bogu je sve moguæe."

27. Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i poðosmo za tobom. Što æemo za to dobiti?"

28. Reèe im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji poðoste za mnom, o preporodu, kad Sin Èovjeèji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi æete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.

29. I tko god ostavi kuæe, ili braæu, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko æe primiti i život vjeèni baštiniti."

30. "A mnogi prvi bit æe posljednji, i posljednji prvi."Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.