1. U onaj èas pristupe uèenici Isusu pa ga zapitaju: "Tko je, dakle, najveæi u kraljevstvu nebeskom?"

2. On dozove dijete, postavi ga posred njih

3. i reèe: "Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, neæete uæi u kraljevstvo nebesko.

4. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveæi u kraljevstvu nebeskom.

5. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima."

6. "Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku."

7. "Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao èovjeku po kom dolazi sablazan.

8. Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je uæi u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti baèen u oganj vjeèni.

9. I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život uæi, nego s oba oka biti baèen u pakao ognjeni."

10. "Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anðeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima."

11. #

12. "Što vam se èini? Ako neki èovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neæe li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poæi u potragu za zalutalom?

13. Posreæi li mu se te je naðe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale.

14. Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neæe da propadne ni jedan od ovih malenih."

15. "Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.

16. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka poèiva svaka tvrdnja.

17. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik."

18. "Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit æe svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit æe odriješeno na nebu."

19. "Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat æe im Otac moj, koji je na nebesima.

20. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja meðu njima."

21. Tada pristupi k njemu Petar i reèe: "Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?"

22. Kaže mu Isus: "Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam."

23. "Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluèi urediti raèune sa slugama.

24. Kad zapoèe obraèunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuæa talenata.

25. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug.

26. Nato sluga padne nièice preda nj govoreæi: 'Strpljenja imaj sa mnom, i sve æu ti vratiti.'

27. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti."

28. "A kad taj isti sluga izaðe, naiðe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreæi: 'Vrati što si dužan!'

29. Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: 'Strpljenja imaj sa mnom i vratit æu ti.'

30. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga."

31. "Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošæeni odoše i sve to dojaviše gospodaru.

32. Tada ga gospodar dozva i reèe mu: 'Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio.

33. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?'

34. I gospodar ga, rasrðen, preda muèiteljima dok mu ne vrati svega duga.

35. Tako æe i Otac moj nebeski uèiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu."

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina