1. Dozva dvanaestoricu svojih uèenika i dade im vlast nad neèistim dusima: da ih izgone i da lijeèe svaku bolest i svaku nemoæ.

2. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov;

3. Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej;

4. Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

5. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite!

6. Poðite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

7. Putom propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!'

8. Bolesne lijeèite, mrtve uskrisujte, gubave èistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!

9. Ne stjeèite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase,

10. ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuæe, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje."

11. "U koji god grad ili selo uðete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete.

12. Ulazeæi u kuæu, zaželite joj mir.

13. Bude li kuæa dostojna, neka mir vaš siðe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati.

14. Gdje vas ne prime i ne poslušaju rijeèi vaših, iziðite iz kuæe ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu.

15. Zaista, kažem vam, lakše æe biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu."

16. "Evo, ja vas šaljem kao ovce meðu vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi!

17. Èuvajte se ljudi, jer æe vas predavati vijeæima i po svojim æe vas sinagogama bièevati.

18. Pred upravitelje i kraljeve vodit æe vas poradi mene, za svjedoèanstvo njima i poganima.

19. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što æete govoriti. Dat æe vam se u onaj èas što æete govoriti.

20. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!"

21. "Brat æe brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca æe ustajati na roditelje i ubijati ih.

22. Svi æe vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit æe spašen."

23. "Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, neæete obiæi gradova izraelskih prije nego što doðe Sin Èovjeèji."

24. "Nije uèenik nad uèiteljem niti sluga nad gospodarom svojim.

25. Dosta je da uèenik bude kao njegov uèitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaæina Beelzebulom nazvali, koliko æe više njegove ukuæane?"

26. "Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se neæe otkriti ni tajno što se neæe doznati.

27. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho èujete, propovijedajte na krovovima."

28. "Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu."

29. "Ne prodaju li se dva vrapca za novèiæ? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.

30. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.

31. Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca."

32. "Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat æu se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima.

33. A tko se odreèe mene pred ljudima, odreæi æu se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima."

34. "Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego maè.

35. Ta došao sam rastaviti èovjeka od oca njegova i kæer od majke njezine i snahu od svekrve njezine;

36. i neprijatelji æe èovjeku biti ukuæani njegovi.

37. "Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kæer više nego mene, nije mene dostojan.

38. Tko ne uzme svoga križa i ne poðe za mnom, nije mene dostojan.

39. Tko naðe život svoj, izgubit æe ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naæi æe ga."

40. "Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.

41. Tko prima proroka jer je prorok, primit æe plaæu proroèku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit æe plaæu pravednièku.

42. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo èašom hladne vode zato što je moj uèenik, zaista, kažem vam, neæe mu propasti plaæa."

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina