1. kai egeneto wV eghrasen samouhl kai katesthsen touV uiouV autou dikastaV tw israhl

2. kai tauta ta onomata twn uiwn autou prwtotokoV iwhl kai onoma tou deuterou abia dikastai en bhrsabee

3. kai ouk eporeuqhsan oi uioi autou en odw autou kai exeklinan opisw thV sunteleiaV kai elambanon dwra kai exeklinon dikaiwmata

4. kai sunaqroizontai andreV israhl kai paraginontai eiV armaqaim proV samouhl

5. kai eipan autw idou su geghrakaV kai oi uioi sou ou poreuontai en th odw sou kai nun katasthson ef' hmaV basilea dikazein hmaV kaqa kai ta loipa eqnh

6. kai hn ponhron to rhma en ofqalmoiV samouhl wV eipan doV hmin basilea dikazein hmaV kai proshuxato samouhl proV kurion

7. kai eipen kurioV proV samouhl akoue thV fwnhV tou laou kaqa an lalhswsin soi oti ou se exouqenhkasin all' h eme exoudenwkasin tou mh basileuein ep' autwn

8. kata panta ta poihmata a epoihsan moi af' hV hmeraV anhgagon autouV ex aiguptou ewV thV hmeraV tauthV kai egkatelipon me kai edouleuon qeoiV eteroiV outwV autoi poiousin kai soi

9. kai nun akoue thV fwnhV autwn plhn oti diamarturomenoV diamarturh autoiV kai apaggeleiV autoiV to dikaiwma tou basilewV oV basileusei ep' autouV

10. kai eipen samouhl pan to rhma kuriou proV ton laon touV aitountaV par' autou basilea

11. kai eipen touto estai to dikaiwma tou basilewV oV basileusei ef' umaV touV uiouV umwn lhmyetai kai qhsetai autouV en armasin autou kai ippeusin autou kai protrecontaV twn armatwn autou

12. kai qesqai autouV eautw ciliarcouV kai ekatontarcouV kai qerizein qerismon autou kai trugan trughton autou kai poiein skeuh polemika autou kai skeuh armatwn autou

13. kai taV qugateraV umwn lhmyetai eiV mureyouV kai eiV mageirissaV kai eiV pessousaV

14. kai touV agrouV umwn kai touV ampelwnaV umwn kai touV elaiwnaV umwn touV agaqouV lhmyetai kai dwsei toiV douloiV autou

15. kai ta spermata umwn kai touV ampelwnaV umwn apodekatwsei kai dwsei toiV eunoucoiV autou kai toiV douloiV autou

16. kai touV doulouV umwn kai taV doulaV umwn kai ta boukolia umwn ta agaqa kai touV onouV umwn lhmyetai kai apodekatwsei eiV ta erga autou

17. kai ta poimnia umwn apodekatwsei kai umeiV esesqe autw douloi

18. kai bohsesqe en th hmera ekeinh ek proswpou basilewV umwn ou exelexasqe eautoiV kai ouk epakousetai kurioV umwn en taiV hmeraiV ekeinaiV oti umeiV exelexasqe eautoiV basilea

19. kai ouk hbouleto o laoV akousai tou samouhl kai eipan autw ouci all' h basileuV estai ef' hmaV

20. kai esomeqa kai hmeiV kata panta ta eqnh kai dikasei hmaV basileuV hmwn kai exeleusetai emprosqen hmwn kai polemhsei ton polemon hmwn

21. kai hkousen samouhl pantaV touV logouV tou laou kai elalhsen autouV eiV ta wta kuriou

22. kai eipen kurioV proV samouhl akoue thV fwnhV autwn kai basileuson autoiV basilea kai eipen samouhl proV andraV israhl apotrecetw ekastoV eiV thn polin autou

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina