1. kai sunagousin allofuloi taV parembolaV autwn eiV polemon kai sunagontai eiV sokcwq thV ioudaiaV kai paremballousin ana meson sokcwq kai ana meson azhka en efermem

2. kai saoul kai oi andreV israhl sunagontai kai paremballousin en th koiladi autoi paratassontai eiV polemon ex enantiaV allofulwn

3. kai allofuloi istantai epi tou orouV entauqa kai israhl istatai epi tou orouV entauqa kai o aulwn ana meson autwn

4. kai exhlqen anhr dunatoV ek thV parataxewV twn allofulwn goliaq onoma autw ek geq uyoV autou tessarwn phcewn kai spiqamhV

5. kai perikefalaia epi thV kefalhV autou kai qwraka alusidwton autoV endedukwV kai o staqmoV tou qwrakoV autou pente ciliadeV siklwn calkou kai sidhrou

6. kai knhmideV calkai epanw twn skelwn autou kai aspiV calkh ana meson twn wmwn autou

7. kai o kontoV tou doratoV autou wsei mesaklon ufainontwn kai h logch autou exakosiwn siklwn sidhrou kai o airwn ta opla autou proeporeueto autou

8. kai esth kai anebohsen eiV thn parataxin israhl kai eipen autoiV ti ekporeuesqe parataxasqai polemw ex enantiaV hmwn ouk egw eimi allofuloV kai umeiV ebraioi tou saoul eklexasqe eautoiV andra kai katabhtw proV me

9. kai ean dunhqh proV eme polemhsai kai ean pataxh me kai esomeqa umin eiV doulouV ean de egw dunhqw kai pataxw auton esesqe hmin eiV doulouV kai douleusete hmin

10. kai eipen o allofuloV idou egw wneidisa thn parataxin israhl shmeron en th hmera tauth dote moi andra kai monomachsomen amfoteroi

11. kai hkousen saoul kai paV israhl ta rhmata tou allofulou tauta kai exesthsan kai efobhqhsan sfodra

32. kai eipen dauid proV saoul mh dh sumpesetw h kardia tou kuriou mou ep' auton o douloV sou poreusetai kai polemhsei meta tou allofulou toutou

33. kai eipen saoul proV dauid ou mh dunhsh poreuqhnai proV ton allofulon tou polemein met' autou oti paidarion ei su kai autoV anhr polemisthV ek neothtoV autou

34. kai eipen dauid proV saoul poimainwn hn o douloV sou tw patri autou en tw poimniw kai otan hrceto o lewn kai h arkoV kai elambanen probaton ek thV agelhV

35. kai exeporeuomhn opisw autou kai epataxa auton kai exespasa ek tou stomatoV autou kai ei epanistato ep' eme kai ekrathsa tou faruggoV autou kai epataxa kai eqanatwsa auton

36. kai thn arkon etupten o douloV sou kai ton leonta kai estai o allofuloV o aperitmhtoV wV en toutwn ouci poreusomai kai pataxw auton kai afelw shmeron oneidoV ex israhl dioti tiV o aperitmhtoV outoV oV wneidisen parataxin qeou zwntoV

37. kurioV oV exeilato me ek ceiroV tou leontoV kai ek ceiroV thV arkou autoV exeleitai me ek ceiroV tou allofulou tou aperitmhtou toutou kai eipen saoul proV dauid poreuou kai estai kurioV meta sou

38. kai enedusen saoul ton dauid manduan kai perikefalaian calkhn peri thn kefalhn autou

39. kai ezwsen ton dauid thn romfaian autou epanw tou manduou autou kai ekopiasen peripathsaV apax kai diV kai eipen dauid proV saoul ou mh dunwmai poreuqhnai en toutoiV oti ou pepeiramai kai afairousin auta ap' autou

40. kai elaben thn bakthrian autou en th ceiri autou kai exelexato eautw pente liqouV leiouV ek tou ceimarrou kai eqeto autouV en tw kadiw tw poimenikw tw onti autw eiV sulloghn kai sfendonhn autou en th ceiri autou kai proshlqen proV ton andra ton allofulon

42. kai eiden goliad ton dauid kai htimasen auton oti autoV hn paidarion kai autoV purrakhV meta kallouV ofqalmwn

43. kai eipen o allofuloV proV dauid wsei kuwn egw eimi oti su erch ep' eme en rabdw kai liqoiV kai eipen dauid ouci all' h ceirw kunoV kai kathrasato o allofuloV ton dauid en toiV qeoiV autou

44. kai eipen o allofuloV proV dauid deuro proV me kai dwsw taV sarkaV sou toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV kthnesin thV ghV

45. kai eipen dauid proV ton allofulon su erch proV me en romfaia kai en dorati kai en aspidi kagw poreuomai proV se en onomati kuriou sabawq qeou parataxewV israhl hn wneidisaV shmeron

46. kai apokleisei se kurioV shmeron eiV thn ceira mou kai apoktenw se kai afelw thn kefalhn sou apo sou kai dwsw ta kwla sou kai ta kwla parembolhV allofulwn en tauth th hmera toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai gnwsetai pasa h gh oti estin qeoV en israhl

47. kai gnwsetai pasa h ekklhsia auth oti ouk en romfaia kai dorati swzei kurioV oti tou kuriou o polemoV kai paradwsei kurioV umaV eiV ceiraV hmwn

48. kai anesth o allofuloV kai eporeuqh eiV sunanthsin dauid

49. kai exeteinen dauid thn ceira autou eiV to kadion kai elaben ekeiqen liqon ena kai esfendonhsen kai epataxen ton allofulon epi to metwpon autou kai diedu o liqoV dia thV perikefalaiaV eiV to metwpon autou kai epesen epi proswpon autou epi thn ghn

51. kai edramen dauid kai epesth ep' auton kai elaben thn romfaian autou kai eqanatwsen auton kai afeilen thn kefalhn autou kai eidon oi allofuloi oti teqnhken o dunatoV autwn kai efugon

52. kai anistantai andreV israhl kai iouda kai hlalaxan kai katediwxan opisw autwn ewV eisodou geq kai ewV thV pulhV askalwnoV kai epesan traumatiai twn allofulwn en th odw twn pulwn kai ewV geq kai ewV akkarwn

53. kai anestreyan andreV israhl ekklinonteV opisw twn allofulwn kai katepatoun taV parembolaV autwn

54. kai elaben dauid thn kefalhn tou allofulou kai hnegken authn eiV ierousalhm kai ta skeuh autou eqhken en tw skhnwmati autou

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina