1. kai anesth dauid kai aphlqen kai iwnaqan eishlqen eiV thn polin

2. kai ercetai dauid eiV nomba proV abimelec ton ierea kai exesth abimelec th apanthsei autou kai eipen autw ti oti su monoV kai ouqeiV meta sou

3. kai eipen dauid tw ierei o basileuV entetaltai moi rhma shmeron kai eipen moi mhdeiV gnwtw to rhma peri ou egw apostellw se kai uper ou entetalmai soi kai toiV paidarioiV diamemarturhmai en tw topw tw legomenw qeou pistiV fellani alemwni

4. kai nun ei eisin upo thn ceira sou pente artoi doV eiV ceira mou to eureqen

5. kai apekriqh o iereuV tw dauid kai eipen ouk eisin artoi bebhloi upo thn ceira mou oti all' h artoi agioi eisin ei pefulagmena ta paidaria estin apo gunaikoV kai fagetai

6. kai apekriqh dauid tw ierei kai eipen autw alla apo gunaikoV apeschmeqa ecqeV kai trithn hmeran en tw exelqein me eiV odon gegone panta ta paidaria hgnismena kai auth h odoV bebhloV dioti agiasqhsetai shmeron dia ta skeuh mou

7. kai edwken autw abimelec o iereuV touV artouV thV proqesewV oti ouk hn ekei artoV oti all' h artoi tou proswpou oi afhrhmenoi ek proswpou kuriou parateqhnai arton qermon h hmera elaben autouV

8. kai ekei hn en twn paidariwn tou saoul en th hmera ekeinh sunecomenoV neessaran enwpion kuriou kai onoma autw dwhk o suroV nemwn taV hmionouV saoul

9. kai eipen dauid proV abimelec ide ei estin entauqa upo thn ceira sou doru h romfaia oti thn romfaian mou kai ta skeuh ouk eilhfa en th ceiri mou oti hn to rhma tou basilewV kata spoudhn

10. kai eipen o iereuV idou h romfaia goliaq tou allofulou on epataxaV en th koiladi hla kai auth eneilhmenh en imatiw ei tauthn lhmyh seautw labe oti ouk estin etera parex tauthV entauqa kai eipen dauid idou ouk estin wsper auth doV moi authn

11. kai edwken authn autw kai anesth dauid kai efugen en th hmera ekeinh ek proswpou saoul kai hlqen dauid proV agcouV basilea geq

12. kai eipan oi paideV agcouV proV auton ouci outoV dauid o basileuV thV ghV ouci toutw exhrcon ai coreuousai legousai epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou

13. kai eqeto dauid ta rhmata en th kardia autou kai efobhqh sfodra apo proswpou agcouV basilewV geq

14. kai hlloiwsen to proswpon autou enwpion autou kai prosepoihsato en th hmera ekeinh kai etumpanizen epi taiV quraiV thV polewV kai parefereto en taiV cersin autou kai epipten epi taV quraV thV pulhV kai ta siela autou katerrei epi ton pwgwna autou

15. kai eipen agcouV proV touV paidaV autou idou idete andra epilhmpton ina ti eishgagete auton proV me

16. h elattoumai epilhmptwn egw oti eisageiocate auton epilhmpteuesqai proV me outoV ouk eiseleusetai eiV oikian

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina