1. kai egenhqh en taiV hmeraiV ekeinaiV kai sunaqroizontai allofuloi eiV polemon epi israhl kai exhlqen israhl eiV apanthsin autoiV eiV polemon kai paremballousin epi abenezer kai oi allofuloi paremballousin en afek

2. kai paratassontai oi allofuloi eiV polemon epi israhl kai eklinen o polemoV kai eptaisen anhr israhl enwpion allofulwn kai eplhghsan en th parataxei en agrw tessareV ciliadeV andrwn

3. kai hlqen o laoV eiV thn parembolhn kai eipan oi presbuteroi israhl kata ti eptaisen hmaV kurioV shmeron enwpion allofulwn labwmen thn kibwton tou qeou hmwn ek shlwm kai exelqetw en mesw hmwn kai swsei hmaV ek ceiroV ecqrwn hmwn

4. kai apesteilen o laoV eiV shlwm kai airousin ekeiqen thn kibwton kuriou kaqhmenou ceroubim kai amfoteroi oi uioi hli meta thV kibwtou ofni kai fineeV

5. kai egenhqh wV hlqen kibwtoV kuriou eiV thn parembolhn kai anekraxen paV israhl fwnh megalh kai hchsen h gh

6. kai hkousan oi allofuloi thV kraughV kai eipon oi allofuloi tiV h kraugh h megalh auth en parembolh twn ebraiwn kai egnwsan oti kibwtoV kuriou hkei eiV thn parembolhn

7. kai efobhqhsan oi allofuloi kai eipon outoi oi qeoi hkasin proV autouV eiV thn parembolhn ouai hmin exelou hmaV kurie shmeron oti ou gegonen toiauth ecqeV kai trithn

8. ouai hmin tiV exeleitai hmaV ek ceiroV twn qewn twn sterewn toutwn outoi oi qeoi oi pataxanteV thn aigupton en pash plhgh kai en th erhmw

9. krataiousqe kai ginesqe eiV andraV allofuloi mhpote douleushte toiV ebraioiV kaqwV edouleusan hmin kai esesqe eiV andraV kai polemhsate autouV

10. kai epolemhsan autouV kai ptaiei anhr israhl kai efugen ekastoV eiV skhnwma autou kai egeneto plhgh megalh sfodra kai epesan ex israhl triakonta ciliadeV tagmatwn

11. kai kibwtoV qeou elhmfqh kai amfoteroi uioi hli apeqanon ofni kai fineeV

12. kai edramen anhr ieminaioV ek thV parataxewV kai hlqen eiV shlwm en th hmera ekeinh kai ta imatia autou dierrhgota kai gh epi thV kefalhV autou

13. kai hlqen kai idou hli ekaqhto epi tou difrou para thn pulhn skopeuwn thn odon oti hn h kardia autou exesthkuia peri thV kibwtou tou qeou kai o anqrwpoV eishlqen eiV thn polin apaggeilai kai anebohsen h poliV

14. kai hkousen hli thn fwnhn thV bohV kai eipen tiV h boh thV fwnhV tauthV kai o anqrwpoV speusaV eishlqen kai aphggeilen tw hli

15. kai hli uioV enenhkonta etwn kai oi ofqalmoi autou epanesthsan kai ouk eblepen kai eipen hli toiV andrasin toiV periesthkosin autw tiV h fwnh tou hcouV toutou

16. kai o anhr speusaV proshlqen proV hli kai eipen autw egw eimi o hkwn ek thV parembolhV kagw pefeuga ek thV parataxewV shmeron kai eipen ti to gegonoV rhma teknon

17. kai apekriqh to paidarion kai eipen pefeugen anhr israhl ek proswpou allofulwn kai egeneto plhgh megalh en tw law kai amfoteroi oi uioi sou teqnhkasin kai h kibwtoV tou qeou elhmfqh

18. kai egeneto wV emnhsqh thV kibwtou tou qeou kai epesen apo tou difrou opisqiwV ecomenoV thV pulhV kai sunetribh o nwtoV autou kai apeqanen oti presbuthV o anqrwpoV kai baruV kai autoV ekrinen ton israhl eikosi eth

19. kai numfh autou gunh fineeV suneilhfuia tou tekein kai hkousen thn aggelian oti elhmfqh h kibwtoV tou qeou kai oti teqnhken o penqeroV authV kai o anhr authV kai wklasen kai eteken oti epestrafhsan ep' authn wdineV authV

20. kai en tw kairw authV apoqnhskei kai eipon auth ai gunaikeV ai paresthkuiai auth mh fobou oti uion tetokaV kai ouk apekriqh kai ouk enohsen h kardia authV

21. kai ekalesen to paidarion ouai barcabwq uper thV kibwtou tou qeou kai uper tou penqerou authV kai uper tou androV authV

22. kai eipan apwkistai doxa israhl en tw lhmfqhnai thn kibwton kuriou

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina