1. kai allofuloi elabon thn kibwton tou qeou kai eishnegkan authn ex abennezer eiV azwton

2. kai elabon allofuloi thn kibwton kuriou kai eishnegkan authn eiV oikon dagwn kai paresthsan authn para dagwn

3. kai wrqrisan oi azwtioi kai eishlqon eiV oikon dagwn kai eidon kai idou dagwn peptwkwV epi proswpon autou enwpion kibwtou tou qeou kai hgeiran ton dagwn kai katesthsan eiV ton topon autou kai ebarunqh ceir kuriou epi touV azwtiouV kai ebasanisen autouV kai epataxen autouV eiV taV edraV autwn thn azwton kai ta oria authV

4. kai egeneto ote wrqrisan to prwi kai idou dagwn peptwkwV epi proswpon autou enwpion kibwtou diaqhkhV kuriou kai h kefalh dagwn kai amfotera ta icnh ceirwn autou afhrhmena epi ta emprosqia amafeq ekaston kai amfoteroi oi karpoi twn ceirwn autou peptwkoteV epi to proquron plhn h raciV dagwn upeleifqh

5. dia touto ouk epibainousin oi iereiV dagwn kai paV o eisporeuomenoV eiV oikon dagwn epi baqmon oikou dagwn en azwtw ewV thV hmeraV tauthV oti uperbainonteV uperbainousin

6. kai ebarunqh ceir kuriou epi azwton kai ephgagen autoiV kai exezesen autoiV eiV taV nauV kai meson thV cwraV authV anefuhsan mueV kai egeneto sugcusiV qanatou megalh en th polei

7. kai eidon oi andreV azwtou oti outwV kai legousin oti ou kaqhsetai kibwtoV tou qeou israhl meq' hmwn oti sklhra ceir autou ef' hmaV kai epi dagwn qeon hmwn

8. kai apostellousin kai sunagousin touV satrapaV twn allofulwn proV autouV kai legousin ti poihswmen kibwtw qeou israhl kai legousin oi geqqaioi metelqetw kibwtoV tou qeou proV hmaV kai methlqen kibwtoV tou qeou eiV geqqa

9. kai egenhqh meta to metelqein authn kai ginetai ceir kuriou en th polei taracoV megaV sfodra kai epataxen touV andraV thV polewV apo mikrou ewV megalou kai epataxen autouV eiV taV edraV autwn kai epoihsan eautoiV oi geqqaioi edraV

10. kai exapostellousin thn kibwton tou qeou eiV askalwna kai egenhqh wV eishlqen kibwtoV qeou eiV askalwna kai ebohsan oi askalwnitai legonteV ti apestreyate proV hmaV thn kibwton tou qeou israhl qanatwsai hmaV kai ton laon hmwn

11. kai exapostellousin kai sunagousin touV satrapaV twn allofulwn kai eipon exaposteilate thn kibwton tou qeou israhl kai kaqisatw eiV ton topon authV kai ou mh qanatwsh hmaV kai ton laon hmwn oti egenhqh sugcusiV qanatou en olh th polei bareia sfodra wV eishlqen kibwtoV qeou israhl ekei

12. kai oi zwnteV kai ouk apoqanonteV eplhghsan eiV taV edraV kai anebh h kraugh thV polewV eiV ton ouranon

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina