1. kai aphlqen ekeiqen dauid kai dieswqh kai ercetai eiV to sphlaion to odollam kai akouousin oi adelfoi autou kai o oikoV tou patroV autou kai katabainousin proV auton ekei

2. kai sunhgonto proV auton paV en anagkh kai paV upocrewV kai paV katwdunoV yuch kai hn ep' autwn hgoumenoV kai hsan met' autou wV tetrakosioi andreV

3. kai aphlqen dauid ekeiqen eiV masshfa thV mwab kai eipen proV basilea mwab ginesqwsan dh o pathr mou kai h mhthr mou para soi ewV otou gnw ti poihsei moi o qeoV

4. kai parekalesen to proswpon tou basilewV mwab kai katwkoun met' autou pasaV taV hmeraV ontoV tou dauid en th perioch

5. kai eipen gad o profhthV proV dauid mh kaqou en th perioch poreuou kai hxeiV eiV ghn iouda kai eporeuqh dauid kai hlqen kai ekaqisen en polei saric

6. kai hkousen saoul oti egnwstai dauid kai oi andreV oi met' autou kai saoul ekaqhto en tw bounw upo thn arouran thn en rama kai to doru en th ceiri autou kai panteV oi paideV autou pareisthkeisan autw

7. kai eipen saoul proV touV paidaV autou touV paresthkotaV autw kai eipen autoiV akousate dh uioi beniamin ei alhqwV pasin umin dwsei o uioV iessai agrouV kai ampelwnaV kai pantaV umaV taxei ekatontarcouV kai ciliarcouV

8. oti sugkeisqe panteV umeiV ep' eme kai ouk estin o apokaluptwn to wtion mou en tw diaqesqai ton uion mou diaqhkhn meta tou uiou iessai kai ouk estin ponwn peri emou ex umwn kai apokaluptwn to wtion mou oti ephgeiren o uioV mou ton doulon mou ep' eme eiV ecqron wV h hmera auth

9. kai apokrinetai dwhk o suroV o kaqesthkwV epi taV hmionouV saoul kai eipen eoraka ton uion iessai paraginomenon eiV nomba proV abimelec uion acitwb ton ierea

10. kai hrwta autw dia tou qeou kai episitismon edwken autw kai thn romfaian goliad tou allofulou edwken autw

11. kai apesteilen o basileuV kalesai ton abimelec uion acitwb kai pantaV touV uiouV tou patroV autou touV iereiV touV en nomba kai paregenonto panteV proV ton basilea

12. kai eipen saoul akoue dh uie acitwb kai eipen idou egw lalei kurie

13. kai eipen autw saoul ina ti suneqou kat' emou su kai o uioV iessai dounai se autw arton kai romfaian kai erwtan autw dia tou qeou qesqai auton ep' eme eiV ecqron wV h hmera auth

14. kai apekriqh tw basilei kai eipen kai tiV en pasin toiV douloiV sou wV dauid pistoV kai gambroV tou basilewV kai arcwn pantoV paraggelmatoV sou kai endoxoV en tw oikw sou

15. h shmeron hrgmai erwtan autw dia tou qeou mhdamwV mh dotw o basileuV kata tou doulou autou logon kai ef' olon ton oikon tou patroV mou oti ouk hdei o douloV o soV en pasin toutoiV rhma mikron h mega

16. kai eipen o basileuV saoul qanatw apoqanh abimelec su kai paV o oikoV tou patroV sou

17. kai eipen o basileuV toiV paratrecousin toiV efesthkosin ep' auton prosagagete kai qanatoute touV iereiV tou kuriou oti h ceir autwn meta dauid kai oti egnwsan oti feugei autoV kai ouk apekaluyan to wtion mou kai ouk eboulhqhsan oi paideV tou basilewV epenegkein taV ceiraV autwn apanthsai eiV touV iereiV kuriou

18. kai eipen o basileuV tw dwhk epistrefou su kai apanta eiV touV iereiV kai epestrafh dwhk o suroV kai eqanatwsen touV iereiV kuriou en th hmera ekeinh triakosiouV kai pente andraV pantaV airontaV efoud

19. kai thn nomba thn polin twn ierewn epataxen en stomati romfaiaV apo androV ewV gunaikoV apo nhpiou ewV qhlazontoV kai moscou kai onou kai probatou

20. kai diaswzetai uioV eiV tw abimelec uiw acitwb kai onoma autw abiaqar kai efugen opisw dauid

21. kai aphggeilen abiaqar tw dauid oti eqanatwsen saoul pantaV touV iereiV tou kuriou

22. kai eipen dauid tw abiaqar hidein en th hmera ekeinh oti dwhk o suroV oti apaggellwn apaggelei tw saoul egw eimi aitioV twn yucwn oikou tou patroV sou

23. kaqou met' emou mh fobou oti ou ean zhtw th yuch mou topon zhthsw kai th yuch sou oti pefulaxai su par' emoi

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina