1. su thn sofian khruxeiV ina fronhsiV soi upakoush

2. epi gar twn uyhlwn akrwn estin ana meson de twn tribwn esthken

3. para gar pulaiV dunastwn paredreuei en de eisodoiV umneitai

4. umaV w anqrwpoi parakalw kai proiemai emhn fwnhn uioiV anqrwpwn

5. nohsate akakoi panourgian oi de apaideutoi enqesqe kardian

6. eisakousate mou semna gar erw kai anoisw apo ceilewn orqa

7. oti alhqeian melethsei o farugx mou ebdelugmena de enantion emou ceilh yeudh

8. meta dikaiosunhV panta ta rhmata tou stomatoV mou ouden en autoiV skolion oude straggalwdeV

9. panta enwpia toiV suniousin kai orqa toiV euriskousi gnwsin

10. labete paideian kai mh argurion kai gnwsin uper crusion dedokimasmenon anqaireisqe de aisqhsin crusiou kaqarou

11. kreisswn gar sofia liqwn polutelwn pan de timion ouk axion authV estin

12. egw h sofia kateskhnwsa boulhn kai gnwsin kai ennoian egw epekalesamhn

13. foboV kuriou misei adikian ubrin te kai uperhfanian kai odouV ponhrwn memishka de egw diestrammenaV odouV kakwn

14. emh boulh kai asfaleia emh fronhsiV emh de iscuV

15. di' emou basileiV basileuousin kai oi dunastai grafousin dikaiosunhn

16. di' emou megistaneV megalunontai kai turannoi di' emou kratousi ghV

17. egw touV eme filountaV agapw oi de eme zhtounteV eurhsousin

18. ploutoV kai doxa emoi uparcei kai kthsiV pollwn kai dikaiosunh

19. beltion eme karpizesqai uper crusion kai liqon timion ta de ema genhmata kreissw arguriou eklektou

20. en odoiV dikaiosunhV peripatw kai ana meson tribwn dikaiwmatoV anastrefomai

21. ina merisw toiV eme agapwsin uparxin kai touV qhsaurouV autwn emplhsw agaqwn [21a] ean anaggeilw umin ta kaq' hmeran ginomena mnhmoneusw ta ex aiwnoV ariqmhsai

22. kurioV ektisen me archn odwn autou eiV erga autou

23. pro tou aiwnoV eqemeliwsen me en arch

24. pro tou thn ghn poihsai kai pro tou taV abussouV poihsai pro tou proelqein taV phgaV twn udatwn

25. pro tou orh edrasqhnai pro de pantwn bounwn genna me

26. kurioV epoihsen cwraV kai aoikhtouV kai akra oikoumena thV up' ouranon

27. hnika htoimazen ton ouranon sumparhmhn autw kai ote afwrizen ton eautou qronon ep' anemwn

28. hnika iscura epoiei ta anw nefh kai wV asfaleiV etiqei phgaV thV up' ouranon

29. kai iscura epoiei ta qemelia thV ghV

30. hmhn par' autw armozousa egw hmhn h prosecairen kaq' hmeran de eufrainomhn en proswpw autou en panti kairw

31. ote eufraineto thn oikoumenhn suntelesaV kai eneufraineto en uioiV anqrwpwn

32. nun oun uie akoue mou

34. makarioV anhr oV eisakousetai mou kai anqrwpoV oV taV emaV odouV fulaxei agrupnwn ep' emaiV quraiV kaq' hmeran thrwn staqmouV emwn eisodwn

35. ai gar exodoi mou exodoi zwhV kai etoimazetai qelhsiV para kuriou

36. oi de eiV eme amartanonteV asebousin taV eautwn yucaV kai oi misounteV me agapwsin qanaton

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina