1. kreisswn ywmoV meq' hdonhV en eirhnh h oikoV plhrhV pollwn agaqwn kai adikwn qumatwn meta machV

2. oikethV nohmwn krathsei despotwn afronwn en de adelfoiV dieleitai merh

3. wsper dokimazetai en kaminw arguroV kai crusoV outwV eklektai kardiai para kuriw

4. kakoV upakouei glwsshV paranomwn dikaioV de ou prosecei ceilesin yeudesin

5. o katagelwn ptwcou paroxunei ton poihsanta auton o de epicairwn apollumenw ouk aqwwqhsetai o de episplagcnizomenoV elehqhsetai

6. stefanoV gerontwn tekna teknwn kauchma de teknwn patereV autwn [6a] tou pistou oloV o kosmoV twn crhmatwn tou de apistou oude oboloV

7. ouc armosei afroni ceilh pista oude dikaiw ceilh yeudh

8. misqoV caritwn h paideia toiV crwmenoiV ou d' an epistreyh euodwqhsetai

9. oV kruptei adikhmata zhtei filian oV de misei kruptein diisthsin filouV kai oikeiouV

10. suntribei apeilh kardian fronimou afrwn de mastigwqeiV ouk aisqanetai

11. antilogiaV egeirei paV kakoV o de kurioV aggelon anelehmona ekpemyei autw

12. empeseitai merimna andri nohmoni oi de afroneV dialogiountai kaka

13. oV apodidwsin kaka anti agaqwn ou kinhqhsetai kaka ek tou oikou autou

14. exousian didwsin logoiV arch dikaiosunhV prohgeitai de thV endeiaV stasiV kai mach

15. oV dikaion krinei ton adikon adikon de ton dikaion akaqartoV kai bdeluktoV para qew

16. ina ti uphrxen crhmata afroni kthsasqai gar sofian akardioV ou dunhsetai [16a] oV uyhlon poiei ton eautou oikon zhtei suntribhn o de skoliazwn tou maqein empeseitai eiV kaka

17. eiV panta kairon filoV uparcetw soi adelfoi de en anagkaiV crhsimoi estwsan toutou gar carin gennwntai

18. anhr afrwn epikrotei kai epicairei eautw wV kai o egguwmenoV egguh ton eautou filon

19. filamarthmwn cairei macaiV

20. o de sklhrokardioV ou sunanta agaqoiV anhr eumetaboloV glwssh empeseitai eiV kaka

21. kardia de afronoV odunh tw kekthmenw authn ouk eufrainetai pathr epi uiw apaideutw uioV de fronimoV eufrainei mhtera autou

22. kardia eufrainomenh euektein poiei androV de luphrou xhrainetai ta osta

23. lambanontoV dwra en kolpw adikwV ou kateuodountai odoi asebhV de ekklinei odouV dikaiosunhV

24. proswpon suneton androV sofou oi de ofqalmoi tou afronoV ep' akra ghV

25. orgh patri uioV afrwn kai odunh th tekoush autou

26. zhmioun andra dikaion ou kalon oude osion epibouleuein dunastaiV dikaioiV

27. oV feidetai rhma proesqai sklhron epignwmwn makroqumoV de anhr fronimoV

28. anohtw eperwthsanti sofian sofia logisqhsetai eneon de tiV eauton poihsaV doxei fronimoV einai

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina