1. eiV kolpon autwn wV gh wV aetoV ep' oikon kuriou anq' wn parebhsan thn diaqhkhn mou kai kata tou nomou mou hsebhsan

2. eme kekraxontai o qeoV egnwkamen se

3. oti israhl apestreyato agaqa ecqron katediwxan

4. eautoiV ebasileusan kai ou di' emou hrxan kai ouk egnwrisan moi to argurion autwn kai to crusion autwn epoihsan eautoiV eidwla opwV exoleqreuqwsin

5. apotriyai ton moscon sou samareia parwxunqh o qumoV mou ep' autouV ewV tinoV ou mh dunwntai kaqarisqhnai

6. en tw israhl kai auto tektwn epoihsen kai ou qeoV estin dioti planwn hn o moscoV sou samareia

7. oti anemofqora espeiran kai h katastrofh autwn ekdexetai auta dragma ouk econ iscun tou poihsai aleuron ean de kai poihsh allotrioi katafagontai auto

8. katepoqh israhl nun egeneto en toiV eqnesin wV skeuoV acrhston

9. oti autoi anebhsan eiV assuriouV aneqalen kaq' eauton efraim dwra hgaphsan

10. dia touto paradoqhsontai en toiV eqnesin nun eisdexomai autouV kai kopasousin mikron tou criein basilea kai arcontaV

11. oti eplhqunen efraim qusiasthria eiV amartiaV egenonto autw qusiasthria hgaphmena

12. katagrayw autw plhqoV kai ta nomima autou eiV allotria elogisqhsan qusiasthria ta hgaphmena

13. dioti ean quswsin qusian kai fagwsin krea kurioV ou prosdexetai auta nun mnhsqhsetai taV adikiaV autwn kai ekdikhsei taV amartiaV autwn autoi eiV aigupton apestreyan kai en assurioiV akaqarta fagontai

14. kai epelaqeto israhl tou poihsantoV auton kai wkodomhsan temenh kai ioudaV eplhqunen poleiV teteicismenaV kai exapostelw pur eiV taV poleiV autou kai katafagetai ta qemelia autwn

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina