1. kai basilissa saba hkousen to onoma salwmwn kai hlqen tou peirasai salwmwn en ainigmasin eiV ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai arwmata kai crusion eiV plhqoV kai liqon timion kai hlqen proV salwmwn kai elalhsen proV auton panta osa en th yuch authV

2. kai anhggeilen auth salwmwn pantaV touV logouV authV kai ou parhlqen logoV apo salwmwn on ouk aphggeilen auth

3. kai eiden basilissa saba thn sofian salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen

4. kai ta brwmata twn trapezwn kai kaqedran paidwn autou kai stasin leitourgwn autou kai imatismon autwn kai oinocoouV autou kai stolismon autwn kai ta olokautwmata a aneferen en oikw kuriou kai ex eauthV egeneto

5. kai eipen proV ton basilea alhqinoV o logoV on hkousa en th gh mou peri twn logwn sou kai peri thV sofiaV sou

6. kai ouk episteusa toiV logoiV ewV ou hlqon kai eidon oi ofqalmoi mou kai idou ouk aphggelh moi hmisu tou plhqouV thV sofiaV sou proseqhkaV epi thn akohn hn hkousa

7. makarioi oi andreV makarioi oi paideV sou outoi oi paresthkoteV soi dia pantoV kai akouousin sofian sou

8. estw kurioV o qeoV sou huloghmenoV oV hqelhsen soi tou dounai se epi qronon autou eiV basilea tw kuriw qew sou en tw agaphsai kurion ton qeon sou ton israhl tou sthsai auton eiV aiwna kai edwken se ep' autouV eiV basilea tou poihsai krima kai dikaiosunhn

9. kai edwken tw basilei ekaton eikosi talanta crusiou kai arwmata eiV plhqoV polu kai liqon timion kai ouk hn kata ta arwmata ekeina a edwken basilissa saba tw basilei salwmwn

10. kai oi paideV salwmwn kai oi paideV ciram eferon crusion tw salwmwn ek soufir kai xula peukina kai liqon timion

11. kai epoihsen o basileuV ta xula ta peukina anabaseiV tw oikw kuriou kai tw oikw tou basilewV kai kiqaraV kai nablaV toiV wdoiV kai ouk wfqhsan toiauta emprosqen en gh iouda

12. kai o basileuV salwmwn edwken th basilissh saba panta ta qelhmata authV a hthsen ektoV pantwn wn hnegken tw basilei salwmwn kai apestreyen eiV thn ghn authV

13. kai hn o staqmoV tou crusiou tou enecqentoV tw salwmwn en eniautw eni exakosia exhkonta ex talanta crusiou

14. plhn twn andrwn twn upotetagmenwn kai twn emporeuomenwn wn eferon kai pantwn twn basilewn thV arabiaV kai satrapwn thV ghV eferon crusion kai argurion tw basilei salwmwn

15. kai epoihsen o basileuV salwmwn diakosiouV qureouV crusouV elatouV exakosioi crusoi kaqaroi tw eni qurew exakosioi crusoi ephsan epi ton ena qureon

16. kai triakosiaV aspidaV elataV crusaV triakosiwn cruswn anefereto epi thn aspida ekasthn kai edwken autaV o basileuV en oikw drumou tou libanou

17. kai epoihsen o basileuV qronon elefantinon odontwn megan kai katecruswsen auton crusiw dokimw

18. kai ex anabaqmoi tw qronw endedemenoi crusiw kai agkwneV enqen kai enqen epi tou qronou thV kaqedraV kai duo leonteV esthkoteV para touV agkwnaV

19. kai dwdeka leonteV esthkoteV ekei epi twn ex anabaqmwn enqen kai enqen ouk egenhqh outwV en pash basileia

20. kai panta ta skeuh tou basilewV salwmwn crusiou kai panta ta skeuh oikou drumou tou libanou crusiw kateilhmmena ouk hn argurion logizomenon en hmeraiV salwmwn eiV ouqen

21. oti nauV tw basilei eporeueto eiV qarsiV meta twn paidwn ciram apax dia triwn etwn hrceto ploia ek qarsiV tw basilei gemonta crusiou kai arguriou kai odontwn elefantinwn kai piqhkwn

22. kai emegalunqh salwmwn uper pantaV touV basileiV kai ploutw kai sofia

23. kai panteV oi basileiV thV ghV ezhtoun to proswpon salwmwn akousai thV sofiaV autou hV edwken o qeoV en kardia autou

24. kai autoi eferon ekastoV ta dwra autou skeuh argura kai skeuh crusa kai imatismon stakthn kai hdusmata ippouV kai hmionouV to kat' eniauton eniauton

25. kai hsan tw salwmwn tessareV ciliadeV qhleiai ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai eqeto autouV en polesin twn armatwn kai meta tou basilewV en ierousalhm

26. kai hn hgoumenoV pantwn twn basilewn apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriou aiguptou

27. kai edwken o basileuV to crusion kai to argurion en ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV

28. kai h exodoV twn ippwn ex aiguptou tw salwmwn kai ek pashV thV ghV

29. kai oi kataloipoi logoi salwmwn oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi epi twn logwn naqan tou profhtou kai epi twn logwn acia tou shlwnitou kai en taiV orasesin iwhl tou orwntoV peri ieroboam uiou nabat

30. kai ebasileusen salwmwn o basileuV epi panta israhl tessarakonta eth

31. kai ekoimhqh salwmwn kai eqayan auton en polei dauid tou patroV autou kai ebasileusen roboam uioV autou ant' autou

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina