1. o de kurioV apesthsen ton upnon apo tou basilewV thn nukta ekeinhn kai eipen tw didaskalw autou eisferein grammata mnhmosuna twn hmerwn anaginwskein autw

2. euren de ta grammata ta grafenta peri mardocaiou wV aphggeilen tw basilei peri twn duo eunoucwn tou basilewV en tw fulassein autouV kai zhthsai epibalein taV ceiraV artaxerxh

3. eipen de o basileuV tina doxan h carin epoihsamen tw mardocaiw kai eipan oi diakonoi tou basilewV ouk epoihsaV autw ouden

4. en de tw punqanesqai ton basilea peri thV eunoiaV mardocaiou idou aman en th aulh eipen de o basileuV tiV en th aulh o de aman eishlqen eipein tw basilei kremasai ton mardocaion epi tw xulw w htoimasen

5. kai eipan oi diakonoi tou basilewV idou aman esthken en th aulh kai eipen o basileuV kalesate auton

6. eipen de o basileuV tw aman ti poihsw tw anqrwpw on egw qelw doxasai eipen de en eautw aman tina qelei o basileuV doxasai ei mh eme

7. eipen de proV ton basilea anqrwpon on o basileuV qelei doxasai

8. enegkatwsan oi paideV tou basilewV stolhn bussinhn hn o basileuV periballetai kai ippon ef' on o basileuV epibainei

9. kai dotw eni twn filwn tou basilewV twn endoxwn kai stolisatw ton anqrwpon on o basileuV agapa kai anabibasatw auton epi ton ippon kai khrussetw dia thV plateiaV thV polewV legwn outwV estai panti anqrwpw on o basileuV doxazei

10. eipen de o basileuV tw aman kaqwV elalhsaV outwV poihson tw mardocaiw tw ioudaiw tw qerapeuonti en th aulh kai mh parapesatw sou logoV wn elalhsaV

11. elaben de aman thn stolhn kai ton ippon kai estolisen ton mardocaion kai anebibasen auton epi ton ippon kai dihlqen dia thV plateiaV thV polewV kai ekhrussen legwn outwV estai panti anqrwpw on o basileuV qelei doxasai

12. epestreyen de o mardocaioV eiV thn aulhn aman de upestreyen eiV ta idia lupoumenoV kata kefalhV

13. kai dihghsato aman ta sumbebhkota autw zwsara th gunaiki autou kai toiV filoiV kai eipan proV auton oi filoi kai h gunh ei ek genouV ioudaiwn mardocaioV hrxai tapeinousqai enwpion autou peswn pesh ou mh dunh auton amunasqai oti qeoV zwn met' autou

14. eti autwn lalountwn paraginontai oi eunoucoi epispeudonteV ton aman epi ton poton on htoimasen esqhr

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina