1. wn estin antigrafon thV epistolhV ta upogegrammena

2. basileuV megaV artaxerxhV toiV apo thV indikhV ewV thV aiqiopiaV ekaton eikosi epta satrapeiaiV cwrwn arcousi kai toiV ta hmetera fronousi cairein

3. polloi th pleisth twn euergetountwn crhstothti puknoteron timwmenoi meizon efronhsan kai ou monon touV upotetagmenouV hmin zhtousi kakopoiein ton te koron ou dunamenoi ferein kai toiV eautwn euergetaiV epiceirousi mhcanasqai

4. kai thn eucaristian ou monon ek twn anqrwpwn antanairounteV alla kai toiV twn apeiragaqwn kompoiV eparqenteV tou ta panta katopteuontoV aei qeou misoponhron upolambanousin ekfeuxesqai dikhn

5. pollakiV de kai pollouV twn ep' exousiaiV tetagmenwn twn pisteuqentwn ceirizein filwn ta pragmata paramuqia metaitiouV aimatwn aqwwn katasthsasa periebale sumforaiV anhkestoiV

6. tw thV kakohqeiaV yeudei paralogismw paralogisamenwn thn twn epikratountwn akeraion eugnwmosunhn

7. skopein de exestin ou tosouton ek twn palaioterwn wn paredwkamen istoriwn osa estin para podaV umaV ekzhtountaV anosiwV suntetelesmena th twn anaxia dunasteuontwn loimothti

8. kai prosecein eiV ta meta tauta eiV to thn basileian ataracon toiV pasin anqrwpoiV met' eirhnhV parexomeqa

9. crwmenoi taiV metabolaiV ta de upo thn oyin ercomena diakrinonteV aei met' epieikesteraV apanthsewV

10. wV gar aman amadaqou makedwn taiV alhqeiaiV allotrioV tou twn perswn aimatoV kai polu diesthkwV thV hmeteraV crhstothtoV epixenwqeiV hmin

11. etucen hV ecomen proV pan eqnoV filanqrwpiaV epi tosouton wste anagoreuesqai hmwn patera kai proskunoumenon upo pantwn to deuteron tou basilikou qronou proswpon diatelein

12. ouk enegkaV de thn uperhfanian epethdeusen thV archV sterhsai hmaV kai tou pneumatoV

13. ton te hmeteron swthra kai dia pantoV euergethn mardocaion kai thn amempton thV basileiaV koinwnon esqhr sun panti tw toutwn eqnei poluplokoiV meqodwn paralogismoiV aithsamenoV eiV apwleian

14. dia gar twn tropwn toutwn whqh labwn hmaV erhmouV thn twn perswn epikrathsin eiV touV makedonaV metaxai

15. hmeiV de touV upo tou trisalithriou paradedomenouV eiV afanismon ioudaiouV euriskomen ou kakourgouV ontaV dikaiotatoiV de politeuomenouV nomoiV

16. ontaV de uiouV tou uyistou megistou zwntoV qeou tou kateuqunontoV hmin te kai toiV progonoiV hmwn thn basileian en th kallisth diaqesei

17. (17-18) kalwV oun poihsete mh proscrhsamenoi toiV upo aman amadaqou apostaleisi grammasin dia to auton ton tauta exergasamenon proV taiV souswn pulaiV estaurwsqai sun th panoikia thn kataxian tou ta panta epikratountoV qeou dia tacouV apodontoV autw krisin

18. (17-18)

19. (19-20) to de antigrafon thV epistolhV tauthV ekqenteV en panti topw meta parrhsiaV ean touV ioudaiouV crhsqai toiV eautwn nomimoiV kai sunepiscuein autoiV opwV touV en kairw qliyewV epiqemenouV autoiV amunwntai th triskaidekath tou dwdekatou mhnoV adar th auth hmera

20. (19-20)

21. tauthn gar o panta dunasteuwn qeoV ant' oleqriaV tou eklektou genouV epoihsen autoiV eufrosunhn

22. kai umeiV oun en taiV epwnumoiV umwn eortaiV epishmon hmeran meta pashV euwciaV agete opwV kai nun kai meta tauta swthria h hmin kai toiV eunoousin persaiV toiV de hmin epibouleuousin mnhmosunon thV apwleiaV

23. (23-24) pasa de poliV h cwra to sunolon htiV kata tauta mh poihsh dorati kai puri katanalwqhsetai met' orghV ou monon anqrwpoiV abatoV alla kai qhrioiV kai peteinoiV eiV ton apanta cronon ecqistoV katastaqhsetai

24. (23-24).

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina