4. kai egenhqh en th hmera th trith wV epausato proseucomenh exedusato ta imatia thV qerapeiaV kai periebaleto thn doxan authV

5. (5-7) kai genhqeisa epifanhV epikalesamenh ton pantwn epopthn qeon kai swthra parelaben taV duo abraV kai th men mia ephreideto wV trufereuomenh h de etera ephkolouqei koufizousa thn endusin authV

6. (5-7)

7. (5-7)

8. kai auth eruqriwsa akmh kallouV authV kai to proswpon authV ilaron wV prosfileV h de kardia authV apestenwmenh apo tou fobou

9. kai eiselqousa pasaV taV quraV katesth enwpion tou basilewV kai autoV ekaqhto epi tou qronou thV basileiaV autou kai pasan stolhn thV epifaneiaV autou enededukei oloV dia crusou kai liqwn polutelwn kai hn foberoV sfodra

10. kai araV to proswpon autou pepurwmenon doxh en akmh qumou ebleyen kai epesen h basilissa kai metebalen to crwma authV en eklusei kai katepekuyen epi thn kefalhn thV abraV thV proporeuomenhV

11. kai metebalen o qeoV to pneuma tou basilewV eiV prauthta kai agwniasaV anephdhsen apo tou qronou autou kai anelaben authn epi taV agkalaV autou mecriV ou katesth kai parekalei authn logoiV eirhnikoiV kai eipen auth

12. (12-14) ti estin esqhr egw o adelfoV sou qarsei ou mh apoqanhV oti koinon to prostagma hmwn estin proselqe

13. (12-14)

14. (12-14)

15. kai araV thn crushn rabdon epeqhken epi ton trachlon authV kai hspasato authn kai eipen lalhson moi

16. (16-17) kai eipen autw eidon se kurie wV aggelon qeou kai etaracqh h kardia mou apo fobou thV doxhV sou oti qaumastoV ei kurie kai to proswpon sou caritwn meston

17. (16-17)

18. (18-19) en de tw dialegesqai authn epesen apo eklusewV authV kai o basileuV etarasseto kai pasa h qerapeia autou parekalei authn

19. (18-19)

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina