1. Jahve reèe Jošui:

2. "Kaži sinovima Izraelovim i reci im: 'Odredite sebi gradove-utoèišta za koje sam vam govorio preko Mojsija,

3. da bi onamo mogao pobjeæi ubojica koji nehotice ubije koga i da vam budu utoèišta od krvnoga osvetnika.

4. Ako ubojica utekne u koji od tih gradova, neka stane pred gradska vrata i neka starješinama toga grada iznese svoju stvar. Oni neka ga prime u svoj grad i odrede mu mjesto gdje æe prebivati meðu njima.

5. Ako ga krvni osvetnik progoni, ne smiju izruèiti ubojicu u njegove ruke: tÓa nehotice je ubio svoga bližnjega, a ne iz mržnje.

6. Ubojica neka ostane u tom gradu sve dok ne stupi pred sud zajednice ili do smrti velikoga sveæenika koji bude u ono vrijeme. Tada neka se ubojica vrati i neka ode u svoj grad i svome domu - u grad iz kojega je utekao.'"

7. I posvete Kedeš u Galileji, u Naftalijevoj gori; Šekem u Efrajimovoj gori; Kirjat-Arbu, to jest Hebron, u Judinoj gori.

8. S druge strane Jordana, istoèno od Jerihona, odrede Beser u pustinji, u ravnici plemena Rubenova, i Ramot u Gileadu od plemena Gadova, i Golan u Bašanu od plemena Manašeova.

9. To su bili gradovi odreðeni svim Izraelcima i došljacima koji borave meðu njima: ovamo je mogao uteæi svaki koji nehotice drugoga ubije, a da sam ne pogine od osvetnièke ruke dok ne izaðe na sud, pred zajednicu.

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina