1. U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reèe Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:

2. "Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeæi imena svih muškaraca, glavu po glavu.

3. Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama.

4. Neka s vama bude po jedan èovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma.

5. Ovo su imena ljudi koji æe vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo;

6. Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo;

7. Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino;

8. Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo;

9. Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo.

10. Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo;

11. Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo;

12. Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo;

13. Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo;

14. Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo;

15. Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo."

16. To bijahu sazivaèi zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.

17. Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili odreðeni

18. te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina.

19. Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.

20. Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvoroðenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.

21. Popisanih od Rubenova plemena bilo je èetrdeset i šest tisuæa i pet stotina.

22. Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.

23. Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuæa i tri stotine.

24. Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

25. Popisanih od Gadova plemena bilo je èetrdeset i pet tisuæa i šest stotina i pedeset.

26. Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

27. Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i èetiri tisuæe i šest stotina.

28. Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

29. Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i èetiri tisuæe i èetiri stotine.

30. Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

31. Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuæa i èetiri stotine.

32. Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

33. Popisanih od Efrajimova plemena bilo je èetrdeset tisuæa i pet stotina.

34. Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

35. Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuæe i dvjesta.

36. Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

37. Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuæa i èetiri stotine.

38. Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

39. Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuæe i sedam stotina.

40. Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

41. Popisanih od Ašerova plemena bila je èetrdeset i jedna tisuæa i pet stotina.

42. Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

43. Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuæe i èetiri stotine.

44. To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom.

45. Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu.

46. Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuæe i pet stotina i pedeset.

47. Meðu te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu.

48. Jahve je, naime, rekao Mojsiju:

49. "Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca.

50. Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedoèanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore.

51. Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi.

52. Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po èetama.

53. Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedoèanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedoèanstva."

54. Izraelci uèine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina