1. Rijeè Jahvina koja doðe Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih, u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja izraelskog.

2. Poèetak rijeèi Jahvinih Hošei. Jahve reèe Hošei: "Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludnièku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!"

3. I on ode, uze Gomeru, kæer Diblajimovu, koja zaèe i rodi mu sina.

4. Jahve mu reèe: "Nadjeni mu ime Jizreel, jer još samo malo i kaznit æu pokolje jizreelske na domu Jehuovu i dokonèat æu kraljevstvo doma Izraelova.

5. I u taj dan slomit æu luk Izraelov u Dolini jizreelskoj."

6. I ona opet zaèe i rodi kæer. I reèe mu Jahve: "Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad neæe biti mila kuæa Izraelova, od nje æu se povuæi;

7. a omiljet æe mi kuæa Judina, spasit æu je Jahvom, Bogom njihovim, a neæu je spasiti lukom, maèem ni kopljem, ni konjima ni konjanicima."

8. Kad odoji Nemilu, zaèe opet i rodi sina.

9. I reèe Jahve: "Nadjeni mu ime Ne-narod-moj, jer više niste narod moj i ja vama nisam više Onaj koji jest."


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina