1. Poèetak Evanðelja Isusa Krista Sina Božjega.

2. Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.

3. Glas vièe u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

4. Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraæenja na otpuštenje grijeha.

5. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajuæi svoje grijehe.

6. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.

7. I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jaèi od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obuæi.

8. Ja vas krstim vodom, a on æe vas krstiti Duhom Svetim."

9. Onih dana doðe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.

10. I odmah, èim izaðe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,

11. a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!

12. I odmah ga Duh nagna u pustinju.

13. I bijaše u pustinji èetrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anðeli mu služahu.

14. A pošto Ivan bijaše predan, otiðe Isus u Galileju. Propovijedao je evanðelje Božje:

15. "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanðelju!"

16. I prolazeæi uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.

17. I reèe im Isus: "Hajdete za mnom i uèinit æu vas ribarima ljudi!"

18. Oni odmah ostaviše mreže i poðoše za njim.

19. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u laði su krpali mreže.

20. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u laði s nadnièarima i otiðu za njim.

21. I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uðe on u sinagogu i poèe nauèavati.

22. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta uèio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao èovjek opsjednut neèistim duhom. On povika:

24. "Što ti imaš s nama, Isuse Nazareæanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"

25. Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziði iz njega!"

26. Nato neèisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziðe iz njega.

27. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim neèistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."

28. I proèulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

29. I odmah pošto iziðoše iz sinagoge, uðe s Jakovom i Ivanom u kuæu Šimunovu i Andrijinu.

30. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.

31. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.

32. Uveèer, kad sunce zaðe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.

33. I sav je grad nagrnuo k vratima.

34. I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.

35. Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziðe i povuèe se na samotno mjesto i ondje se moljaše.

36. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.

37. Kad ga naðoše, rekoše mu: "Svi te traže."

38. Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao."

39. I proðe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

40. I doðe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoæeš, možeš me oèistiti!"

41. Isus ganut pruži ruku, dotaèe ga se pa æe mu: "Hoæu, budi èist!"

42. I odmah nesta s njega gube i oèisti se.

43. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi

44. rijeèima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se sveæeniku i prinesi za svoje oèišæenje što propisa Mojsije, njima za svjedoèanstvo."

45. Ali èim iziðe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati dogaðaj tako da Isus više nije mogao javno uæi u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina