1. Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:

2. Ruben, Šimun, Levi i Juda;

3. Jisakar, Zebulun i Benjamin;

4. Dan i Naftali; Gad i Ašer.

5. U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je veæ bio u Egiptu.

6. I umre Josip, a pomru i sva njegova braæa i sav onaj naraštaj.

7. Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojaèali, tako da su napuèili zemlju.

8. Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.

9. I reèe on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moæniji od nas.

10. Hajde, postupimo mudro s njima: sprijeèimo im porast, da se u sluèaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje."

11. I postaviše nad njima nadglednike da ih tlaèe teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses.

12. Ali što su ih više tlaèili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipæani strahovali od Izraelaca.

13. I Egipæani se okrutno obore na Izraelce.

14. Ogorèavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, razlièitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.

15. Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi:

16. "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.

17. Ali su se babice bojale Boga i nisu èinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu.

18. Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?"

19. Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica doðe k njima, one veæ rode."

20. Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao.

21. A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.

22. Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu."


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina