1. I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu

2. i stadoše ga optuživati: "Ovoga naðosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."

3. Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!"

4. Tada Pilat reèe glavarima sveæenièkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom èovjeku!"

5. No oni navaljivahu: "Buni narod nauèavajuæi po svoj Judeji, poèevši od Galileje pa dovde!"

6. Èuvši to, Pilat propita da li je taj èovjek Galilejac.

7. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.

8. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je veæ odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje èudo.

9. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopæe nije odgovarao.

10. A stajahu ondje i glavari sveæenièki i pismoznanci optužujuæi ga žestoko.

11. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuèe ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.

12. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.

13. A Pilat dade sazvati glavare sveæenièke, vijeænike i narod

14. te im reèe: "Doveli ste mi ovoga èovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne naðoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete.

15. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije poèinio ništa èime bi zaslužio smrt.

16. Kaznit æu ga dakle i pustiti."

17. #

18. I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"

19. A taj bijaše baèen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.

20. Pilat im stoga ponovno progovori hoteæi osloboditi Isusa.

21. Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"

22. On im treæi put reèe: "Ta što je on zla uèinio? Ne naðoh na njemu smrtne krivice. Kaznit æu ga dakle i pustiti."

23. Ali oni navaljivahu iza glasa ištuæi da se razapne. I vika im bivala sve jaèa.

24. Pilat presudi da im bude što ištu.

25. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše baèen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

26. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

27. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.

28. Isus se okrenu prema njima pa im reèe: "Kæeri Jeruzalemske, ne plaèite nada mnom, nego plaèite nad sobom i nad djecom svojom.

29. Jer evo idu dani kad æe se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.'

30. Tad æe poèeti govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!'

31. Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li æe biti sa suhim?"

32. A vodili su i drugu dvojicu, zloèince, da ih s njime pogube.

33. I kada doðoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zloèince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.

34. A Isus je govorio: "Oèe, oprosti im, ne znaju što èine!" I razdijeliše meðu se haljine njegove bacivši kocke.

35. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreæi: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!"

36. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom

37. govoreæi: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!"

38. A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."

39. Jedan ga je od obješenih zloèinaca pogrðivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"

40. A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?

41. Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne uèini."

42. Onda reèe: "Isuse, sjeti me se kada doðeš u kraljevstvo svoje."

43. A on æe mu: "Zaista ti kažem: danas æeš biti sa mnom u raju!"

44. Bijaše veæ oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,

45. jer sunce pomrèa, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.

46. I povika Isus iza glasa: "Oèe, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.

47. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, èovjek ovaj bijaše pravednik!"

48. I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraæao se bijuæi se u prsa.

49. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.

50. I doðe èovjek imenom Josip, vijeænik, èovjek èestit i pravedan;

51. on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i išèekivaše kraljevstvo Božje.

52. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

53. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.

54. Bijaše dan Priprave; subota je svitala.

55. A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.

56. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina