1. Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték.

2. Ott vádolni kezdték: "Azt tapasztaltuk - mondták -, hogy fellázítja népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy õ a Messiás-király."

3. Pilátus megkérdezte tõle: "Te vagy-e a zsidók királya?" "Magad mondod" - felelte.

4. Pilátus erre kijelentette a fõpapoknak és a népnek: "Semmiben nem találom ezt az embert bûnösnek."

5. De azok erõsködtek: "Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig."

6. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e.

7. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban épp Jeruzsálemben tartózkodott.

8. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felõle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében.

9. Sokat faggatta, de nem méltatta feleletre.

10. A fõpapok és az írástudók is elmentek, és hevesen vádolták.

11. Heródes udvarával együtt gúnyt ûzött belõle, csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz.

12. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelõtt haragban voltak.

13. Pilátus ismét összehívta a fõpapokat, a véneket és a népet,

14. s így szólt hozzájuk: "Elém vezettétek ezt az embert mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek.

15. És Heródes sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne.

16. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom."

17. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot.

18. Az egész nép ezt ordította: "Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!"

19. A városban lázadás tört ki, és Barabás gyilkosság miatt került börtönbe.

20. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust.

21. De tovább ordítoztak: "Keresztre! Keresztre vele!"

22. Harmadszor is megkérdezte: "De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom."

23. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban üvöltötték, hogy feszítse keresztre.

24. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek.

25. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.

26. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezõrõl tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.

27. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta.

28. Jézus hozzájuk fordult: "Jeruzsálem leányai - mondta nekik -, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok,

29. mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddõk, akik nem szültek, nem szoptattak.

30. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el!

31. Mert ha a zöldellõ fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?"

32. Két kivégzésre ítélt gonosztevõt is vittek vele.

33. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevõket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról.

34. Jézus pedig mondta: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." Ruháján sorsot vetve megosztoztak.

35. A nép bámészkodott, a fõtanács tagjai gúnyolódtak: "Másokat megmentett - mondták -, most mentse meg magát, ha õ a Messiás, az Isten választottja."

36. Gúnyt ûztek belõle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták:

37. "Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!" - mondták.

38. Feje fölé görög, latin és héber nyelvû feliratot tettek: "Ez a zsidók királya."

39. Az egyik fölfeszített gonosztevõ káromolta: "Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is."

40. A másik rászólt: "Nem félsz az Istentõl? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded.

41. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De õ nem csinált semmi rosszat."

42. Aztán hozzá fordult: "Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban."

43. Ezt válaszolta neki: "Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben."

44. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott.

45. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt.

46. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." E szavakkal kilehelte lelkét.

47. Amikor a százados a történteket látta, dicsõítette az Istent, s azt mondta: "Ez az ember valóban igaz volt."

48. És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverõdött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott.

49. Jézus ismerõsei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.

50. Volt egy József nevû tanácsos, derék és igaz férfi, Júdea Arimatea nevû városából származott, és maga is várta az Isten országát.

51. Õ nem értett egyet a határozattal és az eljárással.

52. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.

53. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki.

54. A készület napja volt, a szombat már beállóban.

55. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet.

56. Hazatérõben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték.

“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina