1. Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,

2. za velikog sveæenika Ane i Kajfe, doðe rijeè Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.

3. On obiðe svu okolicu jordansku propovijedajuæi obraæenièko krštenje na otpuštenje grijeha

4. kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas vièe u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

5. Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!

6. I svako æe tijelo vidjeti spasenje Božje.

7. Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da se krsti: "Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe?

8. Donosite dakle plodove dostojne obraæenja. I nemojte poèeti u sebi govoriti: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podiæi djecu Abrahamovu.

9. Veæ je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda sijeèe se i u oganj baca."

10. Pitalo ga mnoštvo: "Što nam je dakle èiniti?"

11. On im odgovaraše: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka uèini isto tako."

12. Doðoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: "Uèitelju, što nam je èiniti?"

13. Reèe im: "Ne utjerujte više nego što vam je odreðeno."

14. Pitahu ga i vojnici: "A nama, što je nama èiniti?" I reèe im: "Nikome ne èinite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaæom."

15. Narod bijaše u išèekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.

16. Zato im Ivan svima reèe: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jaèi od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obuæi. On æe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

17. U ruci mu vijaèa da proèisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu æe spaliti ognjem neugasivim."

18. I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješæivao evanðelje.

19. A Heroda je tetrarha Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela.

20. Svemu tome nadoda Herod još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.

21. Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo,

22. siðe na nj Duh Sveti u tjelesnom oblièju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!"

23. Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše - kako se smatralo - sin Josipov, Elijev,

24. Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov.

25. Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev,

26. Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin,

27. Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev,

28. Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov,

29. Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev,

30. Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov,

31. Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,

32. Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov,

33. Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin,

34. Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov,

35. Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov,

36. Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov,

37. Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov,

38. Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina