1. Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:

2. da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne rijeèi;

3. da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost;

4. da se dade pamet neiskusnima, mladiæu znanje i umijeæe;

5. kad mudar èuje, da umnoži znanje, a razuman steèe mudrije misli;

6. da razumije izreke i prispodobe, rijeèi mudraca i njihove zagonetke.

7. Strah je Gospodnji poèetak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.

8. Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke!

9. Jer æe ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata.

10. Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj;

11. ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, èekamo u zasjedi nevina ni za što;

12. da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob;

13. naplijenit æemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuæe plijenom;

14. bacat æeš s nama svoj ždrijeb, svi æemo zajedno imati jednu kesu."

15. Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze.

16. Jer na zlo trèe svojim nogama i hite prolijevati krv.

17. Jer uzalud je razapinjati mrežu pred oèima svima pticama.

18. A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu.

19. Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane.

20. Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas;

21. propovijeda po buènim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje rijeèi:

22. "Dokle æete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle æe podsmjevaèima biti milo podsmijevanje, i dokle æe bezumnici mrziti znanje?

23. Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoæu vas pouèiti svojim rijeèima.

24. Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.

25. Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene;

26. zato æu se i ja smijati vašoj propasti, rugat æu se kad vas obuzme tjeskoba:

27. kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka.

28. Tada æe me zvati, ali se ja neæu odazvati; tražit æe me, ali me neæe naæi.

29. Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha

30. niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu.

31. Zato æe jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta.

32. Jer glupe æe ubiti njihovo odbijanje, a nemar æe upropastiti bezumne.

33. A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina