1. Adam, Šet, Enoš,

2. Kenan, Mahalalel, Jared,

3. Henok, Metušalah, Lamek,

4. Noa, Šem, Ham i Jafet.

5. Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.

6. Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

7. Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

8. Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.

9. Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan.

10. Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.

11. Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci,

12. Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.

13. Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta,

14. i Jebusejce, Amorejce, Girgašane,

15. Hivijce, Arkijce, Sinijce,

16. Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.

17. Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.

18. Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber.

19. Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

20. Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

21. Hadoram, Uzal, Dikla,

22. Obal, Abimael, Šeba,

23. Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.

24. Šem, Arpakšad, Šalah,

25. Eber, Peleg, Rau,

26. Serug, Nahor, Tarah,

27. Abram, to jest Abraham.

28. Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael.

29. Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,

30. Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31. Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.

32. Sinovi Keture, Abrahamove inoèe: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan.

33. Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.

34. Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.

35. Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.

36. Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.

37. Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.

38. Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.

39. Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna.

40. Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana.

41. Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran.

42. Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.

43. Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.

44. Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre.

45. Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.

46. Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit.

47. Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.

48. Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.

49. Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.

50. Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kæi Matredova iz Me Zahaba.

51. Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,

52. knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

53. knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,

54. knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina