1. $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!

2. Blaženi oni koji èuvaju propise njegove, èitavim srcem njega traže;

3. koji ne èine bezakonje, veæ hode putovima njegovim.

4. Naredbe si svoje dao da se brižno èuvaju.

5. O, kad bi èvrsti bili putovi moji da tvoja èuvam pravila!

6. Neæu se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.

7. Slavit æu te u èestitosti srca kad nauèim sudove pravde tvoje.

8. Tvoja æu pravila èuvati: ne zapusti me nikada! $BET

9. Kako æe mladiæ èistim saèuvati put svoj? Èuvajuæi rijeèi tvoje.

10. Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

11. U srce pohranih rijeè tvoju da protiv tebe ne sagriješim.

12. Blagoslovljen si, o Jahve, nauèi me svojim pravilima.

13. Usnama svojim navješæujem sudove usta tvojih.

14. Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.

15. Razmišljat æu o naredbama tvojim i putove æu tvoje razmatrat'.

16. Uživat æu u pravilima tvojim, rijeèi tvojih neæu zaboravit'. $GIMEL

17. Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje rijeèi èuvam.

18. Otvori oèi moje da gledam divote tvoga Zakona!

19. Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!

20. Duša mi gine u svako doba žudeæi za tvojim odlukama.

21. Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.

22. Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja èuvam propise.

23. Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.

24. Jer tvoja su svjedoèanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET

25. Moja duša leži u prašini: po rijeèi svojoj vrati mi život.

26. Kazivao sam ti svoje putove i ti si me èuo: pravilima me svojim nauèi.

27. Pokaži mi put odredaba svojih i o èudesima æu tvojim razmišljat'.

28. Suze roni duša moja od žalosti: po rijeèi svojoj ti me podigni!

29. Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!

30. Put istine ja sam odabrao, pred oèi sam stavio odluke tvoje.

31. Uz propise tvoje ja èvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!

32. Ja kroèim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE

33. Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja æu je èuvati do kraja.

34. Pouèi me da se tvoga držim Zakona i èuvat æu ga svim srcem.

35. Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.

36. Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!

37. Odvrati moje oèi da ne vide ništavost, život mi èuvaj na putu svojemu!

38. Ispuni svom sluzi obeæanje koje si onima dao što te se boje.

39. Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.

40. Evo, èeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU

41. Nek' milost tvoja, o Jahve, doðe na mene i spasenje tvoje po tvom obeæanju.

42. Odgovorit æu onima koji me ruže, jer se uzdam u rijeè tvoju.

43. Od mojih usta ne oduzmi rijeè istine, jer se uzdam u sudove tvoje.

44. Tvoj æu Zakon èuvati uvijek i dovijeka.

45. Hodit æu putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.

46. Pred kraljevima o tvojim æu propisima govorit' i zbunit' se neæu.

47. U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.

48. Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN

49. Spomeni se svoje rijeèi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.

50. U nevolji sva mi je utjeha što mi život èuva rijeè tvoja.

51. Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.

52. Sjeæam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.

53. Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.

54. Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.

55. Noæu se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj èuvam Zakon.

56. Evo što je želja moja: èuvati tvoje odredbe. $HET

57. Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje èuvam rijeèi.

58. Svim srcem lice tvoje ganuti hoæu: smiluj mi se po svom obeæanju.

59. Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedoèanstvu upravio noge.

60. Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje èuvam.

61. Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.

62. U ponoæi ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.

63. Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje èuvaju naredbe.

64. Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauèi me odredbama svojim. $TET

65. Uèinio si dobro svom sluzi, Jahve, po rijeèi svojoj.

66. Nauèi me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

67. Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju èuvam rijeè.

68. Ti si tako dobar i dobrostiv: nauèi me pravilima svojim.

69. Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.

70. Srce im je poput sala bešæutno, a ja uživam u tvom Zakonu.

71. Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja nauèio pravila.

72. Draži mi je zakon usta tvojih no tisuæe zlatnika i srebrnika. $JOD

73. Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da nauèim zapovijedi tvoje.

74. Štovatelji tvoji videæ' me vesele se, jer se u rijeè tvoju ja pouzdah.

75. Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.

76. Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obeæanju koje si dao sluzi svom.

77. Nek' doðe na me milosrðe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.

78. Nek' se smetu oholi, jer me tlaèe nizašto, a ja æu o naredbama tvojim razmišljat'.

79. Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.

80. Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiðen. $KAF

81. Duša moja gine za tvojim spasenjem rijeè tvoju željno èekam.

82. Oèi mi èeznu za tvojom besjedom: kad æeš mi donijeti utjehu?

83. Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.

84. Koliko dana ima sluga tvoj? Kad æeš suditi progonitelje moje?

85. Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.

86. Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

87. Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.

88. Po svojoj me milosti poživi i èuvat æu svjedoèanstvo tvojih usta. $LAMED

89. Dovijeka, o Jahve, rijeè tvoja ostaje, stalna poput nebesa.

90. od koljena do koljena tvoja je vjernost; uèvrstio si zemlju i ona stoji.

91. Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.

92. Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.

93. Naredaba tvojih neæu zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.

94. Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.

95. Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.

96. Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM

97. O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.

98. Tvoja me zapovijed mudrijim uèini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vjeèito.

99. Umniji sam od svih svojih uèitelja jer razmišljam o svjedoèanstvima tvojim.

100. Razumniji sam i od staraca jer tvoje èuvam naredbe.

101. Zla puta klone mi se noge da rijeè tvoju saèuvam.

102. Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me pouèio.

103. Kako su slatke nepcu mom rijeèi tvoje, od meda su slaðe ustima mojim.

104. Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN

105. Tvoja rijeè nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

106. Kunem se i èvrsto odluèujem, i rijeè æu održati: pravedne æu tvoje slijedit' odluke.

107. U nevolji sam velikoj, Jahve, po rijeèi me svojoj poživi.

108. Prinose usta mojih primi, Jahve, uèi me sudovima svojim.

109. Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

110. Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skreæem od tvojih naredaba.

111. Svjedoèanstva tvoja vjeèna su mi baština, ona su radost mome srcu.

112. Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK

113. Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.

114. Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se rijeè ja uzdam.

115. Odstupite od mene, zlikovci: držat æu zapovijedi Boga svoga.

116. Podrži me po svom obeæanju i živjet æu; nemoj da se u svojoj nadi postidim.

117. Pomozi mi i spasit æu se, na tvoja æu pravila svagda paziti.

118. Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.

119. K'o hrðu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.

120. Moje tijelo dršæe od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN

121. Èinim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlaèiteljima mojim.

122. Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!

123. Moje oèi ginu od èežnje za spasenjem tvojim, za tvojom rijeèi pravednom.

124. Uèini sluzi svom po svojoj dobroti i nauèi me pravilima svojim.

125. Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.

126. Èas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.

127. Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.

128. Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE

129. Divna su tvoja svjedoèanstva, stoga ih èuva duša moja.

130. Objava rijeèi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

131. Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer èeznem za zapovijedima tvojim.

132. Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.

133. Korake mi upravljaj po svom obeæanju da nikakva opaèina ne ovlada mnome.

134. Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja æu èuvati.

135. Licem svojim obasjaj slugu svog i nauèi me pravilima svojim!

136. Potoci suza potekoše mi iz oèiju jer se Zakon tvoj ne èuva. $SADE

137. Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.

138. Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.

139. Revnost me moja izjeda jer moji tlaèitelji zaboravljaju rijeèi tvoje.

140. Tvoje su rijeèi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.

141. Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.

142. Pravda je tvoja pravda vjeèita i Zakon tvoj sama istina.

143. Tjeskoba me i nevolja snaðe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje.

144. Vjeèna je pravda tvojeg svjedoèanstva, prosvijetli me i živjet æu. $KOF

145. Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja æu pravila èuvati.

146. K tebi vapijem, spasi me, tvojeg æu se držat' svjedoèanstva.

147. Pretjeèem zoru i molim za pomoæ, u tvoje se rijeèi uzdam.

148. Oèi moje straže noæne pretjeèu da razmišljam o besjedi tvojoj.

149. Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.

150. Primièu se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.

151. A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.

152. Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ

153. Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.

154. Parnicu moju brani, po svom obeæanju poživi me!

155. Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.

156. Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.

157. Mnogi me progone i tlaèe, od tvojih svjedoèanstava ja ne odstupam.

158. Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih rijeèi ne èuvaju.

159. Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.

160. Srž je rijeèi tvoje istina, vjeèan je sud pravde tvoje. $ŠIN

161. Moguænici me progone nizašto, al' samo pred tvojim rijeèima srce mi dršæe.

162. Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.

163. Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.

164. Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.

165. Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotièu.

166. Pomoæ tvoju èekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.

167. Moja duša èuva propise tvoje i ljubi ih veoma.

168. Èuvam tvoje naredbe i svjedoèanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU

169. Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me rijeèi prosvijetli.

170. Nek' molitva moja doðe pred lice tvoje, po svojoj me rijeèi izbavi.

171. Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me nauèio pravilima svojim.

172. Nek' mi pjeva jezik o rijeèi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.

173. Nek' mi ruka tvoja na pomoæ bude jer odabrah tvoje naredbe.

174. Jahve, za tvojim spasenjem èeznem, uživam u tvom Zakonu.

175. Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoæ budu!

176. K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina