1. yalmoV tw dauid en tw einai auton en th erhmw thV ioudaiaV

2. o qeoV o qeoV mou proV se orqrizw ediyhsen soi h yuch mou posaplwV soi h sarx mou en gh erhmw kai abatw kai anudrw

3. outwV en tw agiw wfqhn soi tou idein thn dunamin sou kai thn doxan sou

4. oti kreisson to eleoV sou uper zwaV ta ceilh mou epainesousin se

5. outwV euloghsw se en th zwh mou en tw onomati sou arw taV ceiraV mou

6. wsei steatoV kai piothtoV emplhsqeih h yuch mou kai ceilh agalliasewV ainesei to stoma mou

7. ei emnhmoneuon sou epi thV strwmnhV mou en toiV orqroiV emeletwn eiV se

8. oti egenhqhV bohqoV mou kai en th skeph twn pterugwn sou agalliasomai

9. ekollhqh h yuch mou opisw sou emou antelabeto h dexia sou

10. autoi de eiV mathn ezhthsan thn yuchn mou eiseleusontai eiV ta katwtata thV ghV

11. paradoqhsontai eiV ceiraV romfaiaV merideV alwpekwn esontai

12. o de basileuV eufranqhsetai epi tw qew epainesqhsetai paV o omnuwn en autw oti enefragh stoma lalountwn adika

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina