1. kai epestreya kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou drepanon petomenon

2. kai eipen proV me ti su blepeiV kai eipa egw orw drepanon petomenon mhkoV phcewn eikosi kai platoV phcewn deka

3. kai eipen proV me auth h ara h ekporeuomenh epi proswpon pashV thV ghV dioti paV o klepthV ek toutou ewV qanatou ekdikhqhsetai kai paV o epiorkoV ek toutou ewV qanatou ekdikhqhsetai

4. kai exoisw auto legei kurioV pantokratwr kai eiseleusetai eiV ton oikon tou kleptou kai eiV ton oikon tou omnuontoV tw onomati mou epi yeudei kai katalusei en mesw tou oikou autou kai suntelesei auton kai ta xula autou kai touV liqouV autou

5. kai exhlqen o aggeloV o lalwn en emoi kai eipen proV me anableyon toiV ofqalmoiV sou kai ide ti to ekporeuomenon touto

6. kai eipa ti estin kai eipen touto to metron to ekporeuomenon kai eipen auth h adikia autwn en pash th gh

7. kai idou talanton molibou exairomenon kai idou mia gunh ekaqhto en mesw tou metrou

8. kai eipen auth estin h anomia kai erriyen authn en mesw tou metrou kai erriyen ton liqon tou molibou eiV to stoma authV

9. kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou duo gunaikeV ekporeuomenai kai pneuma en taiV pteruxin autwn kai autai eicon pterugaV wV pterugaV epopoV kai anelabon to metron ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou

10. kai eipa proV ton aggelon ton lalounta en emoi pou autai apoferousin to metron

11. kai eipen proV me oikodomhsai autw oikian en gh babulwnoV kai etoimasai kai qhsousin auto ekei epi thn etoimasian autou

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina