1. idou hmerai ercontai tou kuriou kai diamerisqhsetai ta skula sou en soi

2. kai episunaxw panta ta eqnh epi ierousalhm eiV polemon kai alwsetai h poliV kai diarpaghsontai ai oikiai kai ai gunaikeV molunqhsontai kai exeleusetai to hmisu thV polewV en aicmalwsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mh exoleqreuqwsin ek thV polewV

3. kai exeleusetai kurioV kai parataxetai en toiV eqnesin ekeinoiV kaqwV hmera parataxewV autou en hmera polemou

4. kai sthsontai oi podeV autou en th hmera ekeinh epi to oroV twn elaiwn to katenanti ierousalhm ex anatolwn kai scisqhsetai to oroV twn elaiwn to hmisu autou proV anatolaV kai to hmisu autou proV qalassan caoV mega sfodra kai klinei to hmisu tou orouV proV borran kai to hmisu autou proV noton

5. kai emfracqhsetai faragx orewn mou kai egkollhqhsetai faragx orewn ewV iasol kai emfracqhsetai kaqwV enefragh en taiV hmeraiV tou seismou en hmeraiV oziou basilewV iouda kai hxei kurioV o qeoV mou kai panteV oi agioi met' autou

6. en ekeinh th hmera ouk estai fwV kai yucoV kai pagoV

7. estai mian hmeran kai h hmera ekeinh gnwsth tw kuriw kai ouc hmera kai ou nux kai proV esperan estai fwV

8. kai en th hmera ekeinh exeleusetai udwr zwn ex ierousalhm to hmisu autou eiV thn qalassan thn prwthn kai to hmisu autou eiV thn qalassan thn escathn kai en qerei kai en eari estai outwV

9. kai estai kurioV eiV basilea epi pasan thn ghn en th hmera ekeinh estai kurioV eiV kai to onoma autou en

10. kuklwn pasan thn ghn kai thn erhmon apo gabe ewV remmwn kata noton ierousalhm rama de epi topou menei apo thV pulhV beniamin ewV tou topou thV pulhV thV prwthV ewV thV pulhV twn gwniwn kai ewV tou purgou ananehl ewV twn upolhniwn tou basilewV

11. katoikhsousin en auth kai ouk estai anaqema eti kai katoikhsei ierousalhm pepoiqotwV

12. kai auth estai h ptwsiV hn koyei kurioV pantaV touV laouV osoi epestrateusan epi ierousalhm takhsontai ai sarkeV autwn esthkotwn autwn epi touV podaV autwn kai oi ofqalmoi autwn ruhsontai ek twn opwn autwn kai h glwssa autwn takhsetai en tw stomati autwn

13. kai estai en th hmera ekeinh ekstasiV kuriou ep' autouV megalh kai epilhmyontai ekastoV thV ceiroV tou plhsion autou kai sumplakhsetai h ceir autou proV ceira tou plhsion autou

14. kai o ioudaV parataxetai en ierousalhm kai sunaxei thn iscun pantwn twn lawn kukloqen crusion kai argurion kai imatismon eiV plhqoV sfodra

15. kai auth estai h ptwsiV twn ippwn kai twn hmionwn kai twn kamhlwn kai twn onwn kai pantwn twn kthnwn twn ontwn en taiV parembolaiV ekeinaiV kata thn ptwsin tauthn

16. kai estai osoi ean kataleifqwsin ek pantwn twn eqnwn twn elqontwn epi ierousalhm kai anabhsontai kat' eniauton tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai tou eortazein thn eorthn thV skhnophgiaV

17. kai estai osoi ean mh anabwsin ek paswn twn fulwn thV ghV eiV ierousalhm tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai outoi ekeinoiV prosteqhsontai

18. ean de fulh aiguptou mh anabh mhde elqh ekei kai epi toutoiV estai h ptwsiV hn pataxei kurioV panta ta eqnh osa ean mh anabh tou eortasai thn eorthn thV skhnophgiaV

19. auth estai h amartia aiguptou kai h amartia pantwn twn eqnwn osa an mh anabh tou eortasai thn eorthn thV skhnophgiaV

20. en th hmera ekeinh estai to epi ton calinon tou ippou agion tw kuriw pantokratori kai esontai oi lebhteV oi en tw oikw kuriou wV fialai pro proswpou tou qusiasthriou

21. kai estai paV lebhV en ierousalhm kai en tw iouda agion tw kuriw pantokratori kai hxousin panteV oi qusiazonteV kai lhmyontai ex autwn kai eyhsousin en autoiV kai ouk estai cananaioV ouketi en tw oikw kuriou pantokratoroV en th hmera ekeinh .

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina