1. su de lalei a prepei th ugiainoush didaskalia

2. presbutaV nhfaliouV einai semnouV swfronaV ugiainontaV th pistei th agaph th upomonh

3. presbutidaV wsautwV en katasthmati ieroprepeiV mh diabolouV mh oinw pollw dedoulwmenaV kalodidaskalouV

4. ina swfronizwsin taV neaV filandrouV einai filoteknouV

5. swfronaV agnaV oikourouV agaqaV upotassomenaV toiV idioiV andrasin ina mh o logoV tou qeou blasfhmhtai

6. touV newterouV wsautwV parakalei swfronein

7. peri panta seauton parecomenoV tupon kalwn ergwn en th didaskalia adiafqorian semnothta afqarsian

8. logon ugih akatagnwston ina o ex enantiaV entraph mhden ecwn peri umwn legein faulon

9. doulouV idioiV despotaiV upotassesqai en pasin euarestouV einai mh antilegontaV

10. mh nosfizomenouV alla pistin pasan endeiknumenouV agaqhn ina thn didaskalian tou swthroV umwn qeou kosmwsin en pasin

11. epefanh gar h cariV tou qeou h swthrioV pasin anqrwpoiV

12. paideuousa hmaV ina arnhsamenoi thn asebeian kai taV kosmikaV epiqumiaV swfronwV kai dikaiwV kai eusebwV zhswmen en tw nun aiwni

13. prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thV doxhV tou megalou qeou kai swthroV hmwn ihsou cristou

14. oV edwken eauton uper hmwn ina lutrwshtai hmaV apo pashV anomiaV kai kaqarish eautw laon periousion zhlwthn kalwn ergwn

15. tauta lalei kai parakalei kai elegce meta pashV epitaghV mhdeiV sou perifroneitw

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina