1. kai erei akousate dh tauta ai arcai oikou iakwb kai oi kataloipoi oikou israhl ouc umin estin tou gnwnai to krima

2. oi misounteV ta kala kai zhtounteV ta ponhra arpazonteV ta dermata autwn ap' autwn kai taV sarkaV autwn apo twn ostewn autwn

3. on tropon katefagon taV sarkaV tou laou mou kai ta dermata autwn apo twn ostewn autwn exedeiran kai ta ostea autwn suneqlasan kai emelisan wV sarkaV eiV lebhta kai wV krea eiV cutran

4. outwV kekraxontai proV kurion kai ouk eisakousetai autwn kai apostreyei to proswpon autou ap' autwn en tw kairw ekeinw anq' wn eponhreusanto en toiV epithdeumasin autwn ep' autouV

5. tade legei kurioV epi touV profhtaV touV planwntaV ton laon mou touV daknontaV en toiV odousin autwn kai khrussontaV ep' auton eirhnhn kai ouk edoqh eiV to stoma autwn hgeiran ep' auton polemon

6. dia touto nux umin estai ex orasewV kai skotia umin estai ek manteiaV kai dusetai o hlioV epi touV profhtaV kai suskotasei ep' autouV h hmera

7. kai kataiscunqhsontai oi orwnteV ta enupnia kai katagelasqhsontai oi manteiV kai katalalhsousin kat' autwn panteV autoi dioti ouk estai o eisakouwn autwn

8. ean mh egw emplhsw iscun en pneumati kuriou kai krimatoV kai dunasteiaV tou apaggeilai tw iakwb asebeiaV autou kai tw israhl amartiaV autou

9. akousate dh tauta oi hgoumenoi oikou iakwb kai oi kataloipoi oikou israhl oi bdelussomenoi krima kai panta ta orqa diastrefonteV

10. oi oikodomounteV siwn en aimasin kai ierousalhm en adikiaiV

11. oi hgoumenoi authV meta dwrwn ekrinon kai oi iereiV authV meta misqou apekrinonto kai oi profhtai authV meta arguriou emanteuonto kai epi ton kurion epanepauonto legonteV ouci kurioV en hmin estin ou mh epelqh ef' hmaV kaka

12. dia touto di' umaV siwn wV agroV arotriaqhsetai kai ierousalhm wV opwrofulakion estai kai to oroV tou oikou wV alsoV drumou

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina