1. kai egeneto meq' hmeraV pleiouV meta to katapausai kurion ton israhl apo pantwn twn ecqrwn autwn kukloqen kai ihsouV presbuteroV probebhkwV taiV hmeraiV

2. kai sunekalesen ihsouV pantaV touV uiouV israhl kai thn gerousian autwn kai touV arcontaV autwn kai touV grammateiV autwn kai touV dikastaV autwn kai eipen proV autouV egw geghraka kai probebhka taiV hmeraiV

3. umeiV de ewrakate osa epoihsen kurioV o qeoV umwn pasin toiV eqnesin toutoiV apo proswpou umwn oti kurioV o qeoV umwn o ekpolemhsaV umin

4. idete oti eperrifa umin ta eqnh ta kataleleimmena umin tauta en toiV klhroiV eiV taV fulaV umwn apo tou iordanou panta ta eqnh a exwleqreusa kai apo thV qalasshV thV megalhV oriei epi dusmaV hliou

5. kurioV de o qeoV umwn outoV exoleqreusei autouV apo proswpou umwn ewV an apolwntai kai apostelei autoiV ta qhria ta agria ewV an exoleqreush autouV kai touV basileiV autwn apo proswpou umwn kai kataklhronomhsate thn ghn autwn kaqa elalhsen kurioV o qeoV umwn umin

6. katiscusate oun sfodra fulassein kai poiein panta ta gegrammena en tw bibliw tou nomou mwush ina mh ekklinhte eiV dexian h euwnuma

7. opwV mh eiselqhte eiV ta eqnh ta kataleleimmena tauta kai ta onomata twn qewn autwn ouk onomasqhsetai en umin oude mh proskunhshte autoiV oude mh latreushte autoiV

8. alla kuriw tw qew umwn proskollhqhsesqe kaqaper epoihsate ewV thV hmeraV tauthV

9. kai exwleqreusen autouV kurioV apo proswpou umwn eqnh megala kai iscura kai umin ouqeiV antesth katenwpion umwn ewV thV hmeraV tauthV

10. eiV umwn ediwxen ciliouV oti kurioV o qeoV umwn exepolemei umin kaqaper eipen umin

11. kai fulaxasqe sfodra tou agapan kurion ton qeon umwn

12. ean gar apostrafhte kai prosqhsqe toiV upoleifqeisin eqnesin toutoiV toiV meq' umwn kai epigamiaV poihshte proV autouV kai sugkatamighte autoiV kai autoi umin

13. ginwskete oti ou mh prosqh kurioV tou exoleqreusai ta eqnh tauta apo proswpou umwn kai esontai umin eiV pagidaV kai eiV skandala kai eiV hlouV en taiV pternaiV umwn kai eiV bolidaV en toiV ofqalmoiV umwn ewV an apolhsqe apo thV ghV thV agaqhV tauthV hn edwken umin kurioV o qeoV umwn

14. egw de apotrecw thn odon kaqa kai panteV oi epi thV ghV kai gnwsesqe th kardia umwn kai th yuch umwn dioti ou diepesen eiV logoV apo pantwn twn logwn wn eipen kurioV o qeoV umwn proV panta ta anhkonta umin ou diefwnhsen ex autwn

15. kai estai on tropon hkei ef' umaV panta ta rhmata ta kala a elalhsen kurioV proV umaV outwV epaxei kurioV o qeoV ef' umaV panta ta rhmata ta ponhra ewV an exoleqreush umaV apo thV ghV thV agaqhV tauthV hV edwken kurioV umin

16. en tw parabhnai umaV thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn eneteilato umin kai poreuqenteV latreushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina