1. skian gar ecwn o nomoV twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton taiV autaiV qusiaiV aV prosferousin eiV to dihnekeV oudepote dunatai touV prosercomenouV teleiwsai

2. epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian ecein eti suneidhsin amartiwn touV latreuontaV apax kekaqarmenouV

3. all en autaiV anamnhsiV amartiwn kat eniauton

4. adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartiaV

5. dio eisercomenoV eiV ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsaV swma de kathrtisw moi

6. olokautwmata kai peri amartiaV ouk eudokhsaV

7. tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeoV to qelhma sou

8. anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaV ouk hqelhsaV oude eudokhsaV aitineV kata ton nomon prosferontai

9. tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeoV to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh

10. en w qelhmati hgiasmenoi esmen oi dia thV prosforaV tou swmatoV tou ihsou cristou efapax

11. kai paV men iereuV esthken kaq hmeran leitourgwn kai taV autaV pollakiV prosferwn qusiaV aitineV oudepote dunantai perielein amartiaV

12. autoV de mian uper amartiwn prosenegkaV qusian eiV to dihnekeV ekaqisen en dexia tou qeou

13. to loipon ekdecomenoV ewV teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou

14. mia gar prosfora teteleiwken eiV to dihnekeV touV agiazomenouV

15. marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai

16. auth h diaqhkh hn diaqhsomai proV autouV meta taV hmeraV ekeinaV legei kurioV didouV nomouV mou epi kardiaV autwn kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autouV

17. kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti

18. opou de afesiV toutwn ouketi prosfora peri amartiaV

19. econteV oun adelfoi parrhsian eiV thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou

20. hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoV toutestin thV sarkoV autou

21. kai ierea megan epi ton oikon tou qeou

22. prosercwmeqa meta alhqinhV kardiaV en plhroforia pistewV errantismenoi taV kardiaV apo suneidhsewV ponhraV kai leloumenoi to swma udati kaqarw

23. katecwmen thn omologian thV elpidoV aklinh pistoV gar o epaggeilamenoV

24. kai katanowmen allhlouV eiV paroxusmon agaphV kai kalwn ergwn

25. mh egkataleiponteV thn episunagwghn eautwn kaqwV eqoV tisin alla parakalounteV kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran

26. ekousiwV gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thV alhqeiaV ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia

27. fobera de tiV ekdoch krisewV kai puroV zhloV esqiein mellontoV touV upenantiouV

28. aqethsaV tiV nomon mwsewV cwriV oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei

29. posw dokeite ceironoV axiwqhsetai timwriaV o ton uion tou qeou katapathsaV kai to aima thV diaqhkhV koinon hghsamenoV en w hgiasqh kai to pneuma thV caritoV enubrisaV

30. oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV kai palin kurioV krinei ton laon autou

31. foberon to empesein eiV ceiraV qeou zwntoV

32. anamimnhskesqe de taV proteron hmeraV en aiV fwtisqenteV pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn

33. touto men oneidismoiV te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outwV anastrefomenwn genhqenteV

34. kai gar toiV desmoiV mou sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparcontwn umwn meta caraV prosedexasqe ginwskonteV ecein en eautoiV kreittona uparxin en ouranoiV kai menousan

35. mh apobalhte oun thn parrhsian umwn htiV ecei misqapodosian megalhn

36. upomonhV gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsanteV komishsqe thn epaggelian

37. eti gar mikron oson oson o ercomenoV hxei kai ou croniei

38. o de dikaioV ek pistewV zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw

39. hmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian alla pistewV eiV peripoihsin yuchV

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina