1. tote sunekalesen ihsouV touV uiouV roubhn kai touV uiouV gad kai to hmisu fulhV manassh

2. kai eipen autoiV umeiV akhkoate panta osa eneteilato umin mwushV o paiV kuriou kai ephkousate thV fwnhV mou kata panta osa eneteilamhn umin

3. ouk egkataleloipate touV adelfouV umwn tautaV taV hmeraV kai pleiouV ewV thV shmeron hmeraV efulaxasqe thn entolhn kuriou tou qeou umwn

4. nun de katepausen kurioV o qeoV hmwn touV adelfouV hmwn on tropon eipen autoiV nun oun apostrafenteV apelqate eiV touV oikouV umwn kai eiV thn ghn thV katascesewV umwn hn edwken umin mwushV en tw peran tou iordanou

5. alla fulaxasqe poiein sfodra taV entolaV kai ton nomon on eneteilato hmin poiein mwushV o paiV kuriou agapan kurion ton qeon umwn poreuesqai pasaiV taiV odoiV autou fulaxasqai taV entolaV autou kai proskeisqai autw kai latreuein autw ex olhV thV dianoiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn

6. kai huloghsen autouV ihsouV kai exapesteilen autouV kai eporeuqhsan eiV touV oikouV autwn

7. kai tw hmisei fulhV manassh edwken mwushV en th basanitidi kai tw hmisei edwken ihsouV meta twn adelfwn autou en tw peran tou iordanou para qalassan kai hnika exapesteilen autouV ihsouV eiV touV oikouV autwn kai euloghsen autouV

8. kai en crhmasin polloiV aphlqosan eiV touV oikouV autwn kai kthnh polla sfodra kai argurion kai crusion kai sidhron kai imatismon polun kai dieilanto thn pronomhn twn ecqrwn meta twn adelfwn autwn

9. kai eporeuqhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai to hmisu fulhV uiwn manassh apo twn uiwn israhl ek shlw en gh canaan apelqein eiV ghn galaad eiV ghn katascesewV autwn hn eklhronomhsan authn dia prostagmatoV kuriou en ceiri mwush

10. kai hlqon eiV galgala tou iordanou h estin en gh canaan kai wkodomhsan oi uioi gad kai oi uioi roubhn kai to hmisu fulhV manassh ekei bwmon epi tou iordanou bwmon megan tou idein

11. kai hkousan oi uioi israhl legontwn idou wkodomhsan oi uioi gad kai oi uioi roubhn kai to hmisu fulhV manassh bwmon ef' oriwn ghV canaan epi tou galaad tou iordanou en tw peran uiwn israhl

12. kai sunhqroisqhsan panteV oi uioi israhl eiV shlw wste anabanteV ekpolemhsai autouV

13. kai apesteilan oi uioi israhl proV touV uiouV roubhn kai proV touV uiouV gad kai proV to hmisu fulhV manassh eiV ghn galaad ton te fineeV uion eleazar uiou aarwn tou arcierewV

14. kai deka twn arcontwn met' autou arcwn eiV apo oikou patriaV apo paswn fulwn israhl arconteV oikwn patriwn eisin ciliarcoi israhl

15. kai paregenonto proV touV uiouV gad kai proV touV uiouV roubhn kai proV touV hmiseiV fulhV manassh eiV ghn galaad kai elalhsan proV autouV legonteV

16. tade legei pasa h sunagwgh kuriou tiV h plhmmeleia auth hn eplhmmelhsate enantion tou qeou israhl apostrafhnai shmeron apo kuriou oikodomhsanteV umin eautoiV bwmon apostataV umaV genesqai apo kuriou

17. mh mikron hmin to amarthma fogwr oti ouk ekaqarisqhmen ap' autou ewV thV hmeraV tauthV kai egenhqh plhgh en th sunagwgh kuriou

18. kai umeiV apostrafhsesqe shmeron apo kuriou kai estai ean aposthte shmeron apo kuriou kai aurion epi panta israhl estai h orgh

19. kai nun ei mikra umin h gh thV katascesewV umwn diabhte eiV thn ghn thV katascesewV kuriou ou kataskhnoi ekei h skhnh kuriou kai kataklhronomhsate en hmin kai mh apostatai apo qeou genhqhte kai mh aposthte apo kuriou dia to oikodomhsai umaV bwmon exw tou qusiasthriou kuriou tou qeou hmwn

20. ouk idou acar o tou zara plhmmeleia eplhmmelhsen apo tou anaqematoV kai epi pasan sunagwghn israhl egenhqh orgh kai outoV eiV monoV hn mh monoV outoV apeqanen th eautou amartia

21. kai apekriqhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai to hmisu fulhV manassh kai elalhsan toiV ciliarcoiV israhl legonteV

22. o qeoV qeoV estin kurioV kai o qeoV qeoV kurioV autoV oiden kai israhl autoV gnwsetai ei en apostasia eplhmmelhsamen enanti tou kuriou mh rusaito hmaV en tauth

23. kai ei wkodomhsamen autoiV bwmon wste aposthnai apo kuriou tou qeou hmwn wste anabibasai ep' auton qusian olokautwmatwn h wste poihsai ep' autou qusian swthriou kurioV ekzhthsei

24. all' eneken eulabeiaV rhmatoV epoihsamen touto legonteV ina mh eipwsin aurion ta tekna umwn toiV teknoiV hmwn ti umin kuriw tw qew israhl

25. kai oria eqhken kurioV ana meson hmwn kai umwn ton iordanhn kai ouk estin umin meriV kuriou kai apallotriwsousin oi uioi umwn touV uiouV hmwn ina mh sebwntai kurion

26. kai eipamen poihsai outwV tou oikodomhsai ton bwmon touton ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn

27. all' ina h touto marturion ana meson hmwn kai umwn kai ana meson twn genewn hmwn meq' hmaV tou latreuein latreian kuriw enantion autou en toiV karpwmasin hmwn kai en taiV qusiaiV hmwn kai en taiV qusiaiV twn swthriwn hmwn kai ouk erousin ta tekna umwn toiV teknoiV hmwn aurion ouk estin umin meriV kuriou

28. kai eipamen ean genhtai pote kai lalhswsin proV hmaV kai taiV geneaiV hmwn aurion kai erousin idete omoiwma tou qusiasthriou kuriou o epoihsan oi patereV hmwn ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn alla marturion estin ana meson umwn kai ana meson hmwn kai ana meson twn uiwn hmwn

29. mh genoito oun hmaV apostrafhnai apo kuriou en taiV shmeron hmeraiV aposthnai apo kuriou wste oikodomhsai hmaV qusiasthrion toiV karpwmasin kai taiV qusiaiV salamin kai th qusia tou swthriou plhn tou qusiasthriou kuriou o estin enantion thV skhnhV autou

30. kai akousaV fineeV o iereuV kai panteV oi arconteV thV sunagwghV israhl oi hsan met' autou touV logouV ouV elalhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai to hmisu fulhV manassh kai hresen autoiV

31. kai eipen fineeV o iereuV toiV uioiV roubhn kai toiV uioiV gad kai tw hmisei fulhV manassh shmeron egnwkamen oti meq' hmwn kurioV dioti ouk eplhmmelhsate enantion kuriou plhmmeleian kai oti errusasqe touV uiouV israhl ek ceiroV kuriou

32. kai apestreyen fineeV o iereuV kai oi arconteV apo twn uiwn roubhn kai apo twn uiwn gad kai apo tou hmisouV fulhV manassh ek ghV galaad eiV ghn canaan proV touV uiouV israhl kai apekriqhsan autoiV touV logouV

33. kai hresen toiV uioiV israhl kai elalhsan proV touV uiouV israhl kai euloghsan ton qeon uiwn israhl kai eipan mhketi anabhnai proV autouV eiV polemon exoleqreusai thn ghn twn uiwn roubhn kai twn uiwn gad kai tou hmisouV fulhV manassh kai katwkhsan ep' authV

34. kai epwnomasen ihsouV ton bwmon twn roubhn kai twn gad kai tou hmisouV fulhV manassh kai eipen oti marturion estin ana meson autwn oti kurioV o qeoV autwn estin

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina