1. ean de exelqhV eiV polemon epi touV ecqrouV sou kai idhV ippon kai anabathn kai laon pleiona sou ou fobhqhsh ap' autwn oti kurioV o qeoV sou meta sou o anabibasaV se ek ghV aiguptou

2. kai estai otan eggishV tw polemw kai proseggisaV o iereuV lalhsei tw law

3. kai erei proV autouV akoue israhl umeiV prosporeuesqe shmeron eiV polemon epi touV ecqrouV umwn mh ekluesqw h kardia umwn mh fobeisqe mhde qrauesqe mhde ekklinhte apo proswpou autwn

4. oti kurioV o qeoV umwn o proporeuomenoV meq' umwn sunekpolemhsai umin touV ecqrouV umwn diaswsai umaV

5. kai lalhsousin oi grammateiV proV ton laon legonteV tiV o anqrwpoV o oikodomhsaV oikian kainhn kai ouk enekainisen authn poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpoV eteroV egkainiei authn

6. kai tiV o anqrwpoV ostiV efuteusen ampelwna kai ouk eufranqh ex autou poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpoV eteroV eufranqhsetai ex autou

7. kai tiV o anqrwpoV ostiV memnhsteutai gunaika kai ouk elaben authn poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpoV eteroV lhmyetai authn

8. kai prosqhsousin oi grammateiV lalhsai proV ton laon kai erousin tiV o anqrwpoV o foboumenoV kai deiloV th kardia poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou ina mh deilianh thn kardian tou adelfou autou wsper h autou

9. kai estai otan pauswntai oi grammateiV lalounteV proV ton laon kai katasthsousin arcontaV thV stratiaV prohgoumenouV tou laou

10. ean de proselqhV proV polin ekpolemhsai authn kai ekkalesh autouV met' eirhnhV

11. ean men eirhnika apokriqwsin soi kai anoixwsin soi estai paV o laoV oi eureqenteV en auth esontai soi forologhtoi kai uphkooi sou

12. ean de mh upakouswsin soi kai poihswsin proV se polemon perikaqieiV authn

13. kai paradwsei authn kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai pataxeiV pan arsenikon authV en fonw macairaV

14. plhn twn gunaikwn kai thV aposkeuhV kai panta ta kthnh kai panta osa an uparch en th polei kai pasan thn apartian pronomeuseiV seautw kai fagh pasan thn pronomhn twn ecqrwn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi

15. outwV poihseiV pasaV taV poleiV taV makran ousaV apo sou sfodra ai ouci ek twn polewn twn eqnwn toutwn

16. idou de apo twn polewn twn eqnwn toutwn wn kurioV o qeoV sou didwsin soi klhronomein thn ghn autwn ou zwgrhsete ap' autwn pan empneon

17. all' h anaqemati anaqematieite autouV ton cettaion kai amorraion kai cananaion kai ferezaion kai euaion kai iebousaion kai gergesaion on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou

18. ina mh didaxwsin umaV poiein panta ta bdelugmata autwn osa epoihsan toiV qeoiV autwn kai amarthsesqe enantion kuriou tou qeou umwn

19. ean de perikaqishV peri polin hmeraV pleiouV ekpolemhsai authn eiV katalhmyin authV ouci exoleqreuseiV ta dendra authV epibalein ep' auta sidhron all' h ap' autou fagh auto de ouk ekkoyeiV mh anqrwpoV to xulon to en tw agrw eiselqein apo proswpou sou eiV ton caraka

20. alla xulon o epistasai oti ou karpobrwton estin touto exoleqreuseiV kai ekkoyeiV kai oikodomhseiV carakwsin epi thn polin htiV poiei proV se ton polemon ewV an paradoqh

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina