Gefunden 1569 Ergebnisse für: qeou

 • legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 7, 3)

 • kai krazonteV fwnh megalh legonteV h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw (Apocalipse 7, 10)

 • dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraV kai nuktoV en tw naw autou kai o kaqhmenoV epi tou qronou skhnwsei ep autouV (Apocalipse 7, 15)

 • kai eidon touV epta aggelouV oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoiV epta salpiggeV (Apocalipse 8, 2)

 • kai anebh o kapnoV twn qumiamatwn taiV proseucaiV twn agiwn ek ceiroV tou aggelou enwpion tou qeou (Apocalipse 8, 4)

 • kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 9, 4)

 • kai o ektoV aggeloV esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou (Apocalipse 9, 13)

 • alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen toiV eautou douloiV toiV profhtaiV (Apocalipse 10, 7)

 • kai edoqh moi kalamoV omoioV rabdw legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai touV proskunountaV en autw (Apocalipse 11, 1)

 • outoi eisin ai duo elaiai kai duo lucniai ai enwpion tou qeou thV ghV estwsai (Apocalipse 11, 4)

 • kai meta taV treiV hmeraV kai hmisu pneuma zwhV ek tou qeou eishlqen ep autouV kai esthsan epi touV podaV autwn kai foboV megaV epesen epi touV qewrountaV autouV (Apocalipse 11, 11)

 • kai oi eikosi kai tessareV presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi touV qronouV autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew (Apocalipse 11, 16)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina