Gefunden 1569 Ergebnisse für: qeou

 • ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou (I São João 5, 9)

 • o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou (I São João 5, 10)

 • o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei (I São João 5, 12)

 • tauta egraya umin toiV pisteuousin eiV to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion kai ina pisteuhte eiV to onoma tou uiou tou qeou (I São João 5, 13)

 • oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou (I São João 5, 18)

 • oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai (I São João 5, 19)

 • oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV (I São João 5, 20)

 • estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph (II São João 1, 3)

 • oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaV ouV kalwV poihseiV propemyaV axiwV tou qeou (III São João 1, 6)

 • agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn ouc ewraken ton qeon (III São João 1, 11)

 • pareisedusan gar tineV anqrwpoi oi palai progegrammenoi eiV touto to krima asebeiV thn tou qeou hmwn carin metatiqenteV eiV aselgeian kai ton monon despothn qeon kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi (São Judas 1, 4)

 • eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion (São Judas 1, 21)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina