Gefunden 1569 Ergebnisse für: qeou

 • ekastoV kaqwV elaben carisma eiV eautouV auto diakonounteV wV kaloi oikonomoi poikilhV caritoV qeou (I São Pedro 4, 10)

 • ei tiV lalei wV logia qeou ei tiV diakonei wV ex iscuoV hV corhgei o qeoV ina en pasin doxazhtai o qeoV dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (I São Pedro 4, 11)

 • ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai kata men autouV blasfhmeitai kata de umaV doxazetai (I São Pedro 4, 14)

 • oti o kairoV tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloV twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw (I São Pedro 4, 17)

 • wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou wV pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV eautwn en agaqopoiia (I São Pedro 4, 19)

 • poimanate to en umin poimnion tou qeou episkopounteV mh anagkastwV all ekousiwV mhde aiscrokerdwV alla proqumwV (I São Pedro 5, 2)

 • tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw (I São Pedro 5, 6)

 • dia silouanou umin tou pistou adelfou wV logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eiV hn esthkate (I São Pedro 5, 12)

 • sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou (II São Pedro 1, 1)

 • cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn (II São Pedro 1, 2)

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan oi agioi qeou anqrwpoi (II São Pedro 1, 21)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina