Fundar 1569 Resultados para: qeou

 • ekastoV kaqwV elaben carisma eiV eautouV auto diakonounteV wV kaloi oikonomoi poikilhV caritoV qeou (I São Pedro 4, 10)

 • ei tiV lalei wV logia qeou ei tiV diakonei wV ex iscuoV hV corhgei o qeoV ina en pasin doxazhtai o qeoV dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (I São Pedro 4, 11)

 • ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai kata men autouV blasfhmeitai kata de umaV doxazetai (I São Pedro 4, 14)

 • oti o kairoV tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloV twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw (I São Pedro 4, 17)

 • wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou wV pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV eautwn en agaqopoiia (I São Pedro 4, 19)

 • poimanate to en umin poimnion tou qeou episkopounteV mh anagkastwV all ekousiwV mhde aiscrokerdwV alla proqumwV (I São Pedro 5, 2)

 • tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw (I São Pedro 5, 6)

 • dia silouanou umin tou pistou adelfou wV logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eiV hn esthkate (I São Pedro 5, 12)

 • sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou (II São Pedro 1, 1)

 • cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn (II São Pedro 1, 2)

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan oi agioi qeou anqrwpoi (II São Pedro 1, 21)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina