Gefunden 5347 Ergebnisse für: mou

 • kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatoV autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou (Apocalipse 15, 2)

 • kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 15, 7)

 • kai hkousa fwnhV megalhV ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceate taV fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn (Apocalipse 16, 1)

 • kai o tritoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eiV taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima (Apocalipse 16, 4)

 • kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou (Apocalipse 16, 19)

 • kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV kai elalhsen met emou legwn moi deuro deixw soi to krima thV pornhV thV megalhV thV kaqhmenhV epi twn udatwn twn pollwn (Apocalipse 17, 1)

 • qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin (Apocalipse 17, 8)

 • oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepwken panta ta eqnh kai oi basileiV thV ghV met authV eporneusan kai oi emporoi thV ghV ek thV dunamewV tou strhnouV authV eplouthsan (Apocalipse 18, 3)

 • kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan exelqete ex authV o laoV mou ina mh sugkoinwnhshte taiV amartiaiV authV kai ina mh labhte ek twn plhgwn authV (Apocalipse 18, 4)

 • apo makroqen esthkoteV dia ton fobon tou basanismou authV legonteV ouai ouai h poliV h megalh babulwn h poliV h iscura oti en mia wra hlqen h krisiV sou (Apocalipse 18, 10)

 • oi emporoi toutwn oi plouthsanteV ap authV apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou authV klaionteV kai penqounteV (Apocalipse 18, 15)

 • kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn ou mh akousqh en soi eti kai paV tecnithV pashV tecnhV ou mh eureqh en soi eti kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti (Apocalipse 18, 22)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina