Gefunden 5347 Ergebnisse für: mou

  • kai legei moi grayon makarioi oi eiV to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou (Apocalipse 19, 9)

  • kai ek tou stomatoV autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eqnh kai autoV poimanei autouV en rabdw sidhra kai autoV patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thV orghV tou qeou tou pantokratoroV (Apocalipse 19, 15)

  • kai hlqen proV me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV taV gemousaV twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika (Apocalipse 21, 9)

  • kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV authV (Apocalipse 21, 15)

  • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)

  • kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai (Apocalipse 22, 12)

  • egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV tou dabid o asthr o lamproV kai orqrinoV (Apocalipse 22, 16)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina