Gefunden 132 Ergebnisse für: isaak

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • thn de diaqhkhn mou sthsw proV isaak on texetai soi sarra eiV ton kairon touton en tw eniautw tw eterw (Gênesis 17, 21)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak (Gênesis 21, 3)

 • perietemen de abraam ton isaak th ogdoh hmera kaqa eneteilato autw o qeoV (Gênesis 21, 4)

 • abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uioV autou (Gênesis 21, 5)

 • kai huxhqh to paidion kai apegalaktisqh kai epoihsen abraam dochn megalhn h hmera apegalaktisqh isaak o uioV autou (Gênesis 21, 8)

 • idousa de sarra ton uion agar thV aiguptiaV oV egeneto tw abraam paizonta meta isaak tou uiou authV (Gênesis 21, 9)

 • kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak (Gênesis 21, 10)

 • eipen de o qeoV tw abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri thV paidiskhV panta osa ean eiph soi sarra akoue thV fwnhV authV oti en isaak klhqhsetai soi sperma (Gênesis 21, 12)

 • kai eipen labe ton uion sou ton agaphton on hgaphsaV ton isaak kai poreuqhti eiV thn ghn thn uyhlhn kai anenegkon auton ekei eiV olokarpwsin ef' en twn orewn wn an soi eipw (Gênesis 22, 2)

 • anastaV de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq' eautou duo paidaV kai isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV (Gênesis 22, 3)

 • elaben de abraam ta xula thV olokarpwsewV kai epeqhken isaak tw uiw autou elaben de kai to pur meta ceira kai thn macairan kai eporeuqhsan oi duo ama (Gênesis 22, 6)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina