Gefunden 1200 Ergebnisse für: ep'

 • umeiV de auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai plhqunesqe ep' authV (Gênesis 9, 7)

 • kai epepesen ep' autouV thn nukta autoV kai oi paideV autou kai epataxen autouV kai ediwxen autouV ewV cwba h estin en aristera damaskou (Gênesis 14, 15)

 • outoV estai agroikoV anqrwpoV ai ceireV autou epi pantaV kai ai ceireV pantwn ep' auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei (Gênesis 16, 12)

 • epeidh euren o paiV sou eleoV enantion sou kai emegalunaV thn dikaiosunhn sou o poieiV ep' eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eiV to oroV mh katalabh me ta kaka kai apoqanw (Gênesis 19, 19)

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin (Gênesis 20, 13)

 • kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep' authn (Gênesis 24, 42)

 • mhpote yhlafhsh me o pathr mou kai esomai enantion autou wV katafronwn kai epaxw ep' emauton kataran kai ouk eulogian (Gênesis 27, 12)

 • eipen de autw h mhthr ep' eme h katara sou teknon monon upakouson thV fwnhV mou kai poreuqeiV enegke moi (Gênesis 27, 13)

 • kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hV h kefalh afikneito eiV ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep' authV (Gênesis 28, 12)

 • o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou (Gênesis 28, 13)

 • kai estai to sperma sou wV h ammoV thV ghV kai platunqhsetai epi qalassan kai epi liba kai epi borran kai ep' anatolaV kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV kai en tw spermati sou (Gênesis 28, 14)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina